Projekt badawczy pt. „Ewaluacja realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017–2021”

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Projekt badawczy pt. „Ewaluacja realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017–2021”

Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło w lipcu br. projekt badawczy pt. Ewaluacja realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017–2021, którego celem jest m.in. poznanie doświadczeń i opinii realizatorów Krajowego Programu, związanych z wdrażaniem zadań ujętych w Programie. Wiedza uzyskana z rozmów z ekspertami zaangażowanymi w problematykę HIV/AIDS pozwoli ocenić skuteczność i efektywność Programu oraz sformułować wnioski i rekomendacje dotyczące jego kolejnych edycji.

 

Badanie polega na przeprowadzeniu wywiadów z wybraną próbą realizatorów Programu, zarówno indywidualnych jak i grupowych, do których zwróci się wykonawca projektu – Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS. Krajowe Centrum ds. AIDS prosi tych z Państwa, do których zgłoszą się badacze, o uczestnictwo w projekcie.

 

Badanie zostanie przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych za pośrednictwem platformy ZOOM. Wyniki badania zostaną opracowane w formie raportu zbiorczego.

 

Projekt realizowany jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Krajowym Centrum ds. AIDS, w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

wprowadzono: 16.07.2021

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Sprawozdanie z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021 za 2020 r.

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email

Sprawozdanie z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 - 2021 za 2020 r.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Spotkanie wysokiego szczebla ONZ w sprawie HIV/AIDS – 2021 The High-Level Meeting on AIDS, w dniach 8 – 10 czerwca b.r. (wirtualnie)

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Spotkanie wysokiego szczebla ONZ w sprawie HIV/AIDS – 2021 The High-Level Meeting on AIDS, w dniach 8 - 10 czerwca b.r. (wirtualnie)

logoW dniach 08 – 10 czerwca 2021 r., w siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbywa się Spotkanie wysokiego szczebla ONZ, poświęcone przeglądowi postępów w zwalczaniu epidemii HIV/AIDS na świecie w ciągu ostatnich pięciu lat, tj. okresu od spotkania, które odbyło się w 2016 roku.

W pierwszym dniu obrad Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło nową deklarację polityczną w sprawie HIV/AIDS, która wskazuje główne kierunki działań w nadchodzących latach. Spotkanie wysokiego szczebla otwiera dziesięcioletni okres, w którym do 2030 roku ma nastąpić eliminacja AIDS, jako jednego z czynników zagrażających zdrowiu publicznemu (zgodnie z globalną strategią UNAIDS) oraz zmniejszenie nierówności w dostępie do profilaktyki i leczenia HIV/AIDS. Spotkanie odbywa się w historycznym momencie, tzn. 40 lat po zdiagnozowaniu i opisaniu pierwszych przypadków HIV na świecie i 25 lat od powstania Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS (UNAIDS).

 

Deklaracja Polityczna stanowi kontynuację poprzedniej deklaracji z 2016 roku – Political Declaration On the Fast-Track to End AIDS in the age of Sustainable Development. Przewiduje się nawiązanie do Raportu Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa, Addressing inequalities and getting back on track to end AIDS by 2030, w którym apeluje on do likwidowania nierówności hamujących postępy w globalnym zwalczaniu HIV/AIDS i zakończenie epidemii w 2030 roku oraz do nowej globalnej strategii AIDS na lata 2021-2026 – End Inequalities. End AIDS. Global AIDS Strategy 2021-2026.

 

Końcowa treść Deklaracji została wypracowana w oparciu o negocjacje pomiędzy państwami członkowskimi ONZ, uzupełniona o główne tezy Raportu Sekretarza Generalnego oraz uwagi przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

 

Uczestnicy paneli omawiają, m.in. następujące tematy:

– nierówności pomiędzy państwami i poszczególnymi obszarami geograficznymi w dostępie do profilaktyki i świadczeń medycznych związanych z HIV/AIDS;

– przeciwdziałanie HIV/AIDS wśród osób o największym ryzyku zakażeń (populacje kluczowe); – zbieranie i wykorzystywanie danych naukowych do ogniskowania działań profilaktyczno- diagnostyczno-leczniczych HIV/AIDS i STI.

– opieka pediatryczna nad dziećmi zakażonymi HIV;

– potrzeby państw i regionów w zakresie inwestycji w profilaktykę HIV adresowaną do populacji o największym ryzyku zakażeń;

– zwiększenie testowania w populacjach kluczowych i wśród ogółu społeczeństwa, po to, aby osiągnąć cele 95-95- 95 dotyczące diagnostyki i leczenia HIV/AIDS, założone w planie działań do 2025 roku i w strategii eliminacji AIDS do 2030 roku;

– możliwości realizacji strategii 10-10-10 w kontekście równego dostępu (cena-jakość-dostępność) do leczenia/leków, produktów leczniczych i nowych metod diagnostyki. Strategia 10-10-10 zakłada, że do 2025 roku mniej niż 10% państw będzie ograniczało swoim obywatelom swobodny dostęp do wymiaru sprawiedliwości, mniej niż 10% osób z populacji kluczowych – żyjących z HIV, będzie doświadczało stygmatyzacji i dyskryminacji, mniej niż 10% kobiet, dziewcząt, osób żyjących z HIV i z populacji kluczowych będzie doświadczać przemocy i nierówności związanych z płcią.

 

Omawiane jest również finansowanie globalnych działań na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS w najbliższych latach. Problemem jest dynamicznie zmieniające się środowisko ekonomiczne, spadek nakładów na profilaktykę, braki kadrowe wśród specjalistów HIV i STI, niedofinansowanie organizacji pozarządowych, nowe zagrożenia dla zdrowia ludności, takie jak pandemia SARS-CoV-2. Paneliści dyskutują możliwość wykorzystania budżetu przeznaczonego na walkę z HIV/AIDS na inne działania, których celem jest dostępność świadczeń medycznych i ogólna poprawa zdrowia ludności (Universal Health Coverage). Omówione są sposoby zapewnienia środków na realizację programów zdrowotnych, wziąwszy pod uwagę sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe, takie jak pandemia COVID-19 oraz konieczność utrzymania programów na odpowiednio wysokim poziomie. W czasie dyskusji poruszane są także kwestie ekonomiczne, hamujące funkcjonowanie programów przeciwdziałania HIV/AIDS i STI, takie jak: zadłużenie organizacji i obywateli, wysokie podatki, nielegalny handel, brak ciągłości działań oraz nierówny dostęp ludności do świadczeń profilaktyczno-leczniczych.

 

Dyskutowane są również kwestie praw kobiet i praw człowieka (ogólnie) w kontekście nierówności w dostępie do profilaktyki i świadczeń medycznych HIV/AIDS.

 

Omawiane są także możliwości jakie daje współpraca wielosektorowa w zwalczaniu COVID-19 i HIV oraz wykorzystanie najlepszych praktyk (zmiany strukturalne, polityka, innowacje) do budowania systemu gotowości i odpowiadania na zagrożenia zdrowotne w długim okresie (preparedness and response system) – co jest zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

 

Delegacji Polskiej na spotkaniu wysokiego szczebla ONZ przewodniczy Pani Anna Goławska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

 

 

 

 

 

wprowadzono: 09.06.2021

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Czterdzieści lat AIDS — UNAIDS prezentuje nowe dane na temat HIV

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Czterdzieści lat AIDS — UNAIDS prezentuje nowe dane na temat HIV

5 czerwca świat obchodził 40. rocznicę pierwszych zgłoszonych przypadków HIV. Z tej okazji UNAIDS opublikował nowy raport przedstawiający najnowsze dane i trendy pandemii HIV.

 

W Raporcie wyszczególniono główne wyzwania, prowadzące do zakończenia AIDS i wskazano kierunki działań na następne pięć lat. Nowe dane UNAIDS pokazują, że dziesiątki krajów osiągnęły lub przekroczyły cele na 2020 rok wyznaczone przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2016 r. — dowód na to, że były to cele osiągalne. „Kraje osiągające dobre wyniki w zapobieganiu HIV/AIDS wskazały drogę, którą można podążać” – powiedziała Winnie Byanyima, dyrektor wykonawczy UNAIDS. „Odpowiednie finansowanie programów, autentyczne zaangażowanie społeczności lokalnych, podejście oparte na prawach oraz wykorzystanie dowodów naukowych do budowania strategii zatrzymały epidemię i uratowały życie wielu osób. Te elementy okazały się nieocenione w również w przypadku pandemii COVID-19”.

 

W Raporcie wskazano, że na całym świecie liczba osób leczonych wzrosła ponad trzykrotnie od 2010 r. W 2020 r. 27,4 mln z 37,6 mln osób żyjących z HIV miało leczenie ARV, w porównaniu z zaledwie 7,8 mln w 2010 r. Wprowadzenie przystępnego cenowo, wysokiej jakości leczenia zapobiegło 16,2 mln zgonów od 2001 roku. Wprowadzenie terapii antyretrowirusowej wpłynęło również na zmniejszenie liczby zgonów o 43% od 2010 r. Osiągnięto również postęp w ograniczaniu nowych zakażeń HIV, ale był on znacznie wolniejszy – spadek o 30% od 2010 r.

 

Osiągnięcie do 2025 roku założonych celów: dostęp do usług związanych z leczeniem dla 95% osób, które ich potrzebują, zmniejszenie liczby zakażeń HIV do mniej niż 370 000 rocznie, a liczby zgonów związanych z AIDS do mniej niż 250 000 do 2025 roku, będzie wymagało inwestycji w wysokości 29 miliardów USD rocznie do 2025 roku. Każdy dodatkowy 1 USD inwestycji we wdrożenie globalnej strategii AIDS przyniesie zwrot w wysokości ponad 7 USD w postaci korzyści zdrowotnych.

 

Publikacja raportu nastąpiła na kilka dni przed przyjęciem przez państwa członkowskie ONZ ważnej deklaracji politycznej w sprawie AIDS na spotkaniu wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie AIDS, które ma się odbyć w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniach 8 – 10 czerwca br.

 

Raport dostępny jest na portalu UNAIDS: unaids.org 

 

 

 

 

 

wprowadzono: 07.06.2021

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Szczepienia przeciwko COVID-19 a przyjmowanie leków antyretrowirusowych przez osoby zakażone HIV

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Szczepienia przeciwko COVID-19 a przyjmowanie leków antyretrowirusowych przez osoby zakażone HIV

Osoby żyjące z HIV powinny być szczepione przeciwko zakażeniu SARS-CoV-2 tak jak wszyscy inni obywatele.

 

W Telefonie Zaufania HIV/AIDS i w mailach do Poradni Internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS w ostatnim okresie pojawiają się niepokojące wiadomości od osób żyjących z HIV zgłaszających się na szczepienia.

 

Niektórzy lekarze kwalifikujący do szczepienia mówią pacjentom, że po szczepieniu przeciwko COVID-19 powinno się odstawić leki antyretrowirusowe przynajmniej na tydzień. To bardzo niebezpieczna dla pacjentów rada. Nie można przerywać terapii ARV, bo odstawienie leków powoduje przyspieszenie namnażania się wirusa HIV w organizmie osoby nim zakażonej, co może prowadzić do obniżenia odporności i innych niekorzystnych dla zdrowia konsekwencji.

 

Kolejnemu pacjentowi lekarz rodzinny odradzał szczepienie, mówiąc, że jest dla niego niebezpieczne. Tymczasem osobom żyjącym z HIV szczepionki przeciwko COVID-19 przynoszą te same korzyści, co innym ludziom – zapobiegają ciężkiemu zachorowaniu spowodowanemu wirusem SARS-CoV-2 i potencjalnie zmniejszają jego transmisję na innych.

 

Osoby żyjące z HIV powinny regularnie przyjmować skuteczną terapię antyretrowirusową, która nie tylko utrzymuje ich w zdrowiu, ale także zapobiega przenoszeniu zakażenia HIV. Jeżeli pacjent ma wątpliwości, powinien zgłosić się do swojego lekarza prowadzącego terapię ARV.

 

Warto też przypomnieć, że dopóki częstość zakażeń nie obniży się w populacji do bardzo niskich wartości, nadal wszyscy, bez względu na stan zdrowia, powinni przestrzegać podstawowych zaleceń zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2, to znaczy: zachowywać fizyczny dystans, regularnie myć ręce oraz nosić maseczkę na twarzy w przestrzeniach zamkniętych, nawet po szczepieniu.


dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska

Wprowadzono 17.05.2021 r.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS – 16.05.2021 r.

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS - 16.05.2021 r.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS – International AIDS Candlelight Memorial, to coroczna akcja, obchodzona od 1985 roku, odbywająca się zawsze w trzecią niedzielę maja. Od 2011 roku Memoriał koordynowany jest przez GNP+ Globalną Sieć Osób Żyjących z HIV. W tym roku motywem przewodnim jest hasło „We Remember – We Take Action – We Live Beyond HIV”, co w wolnym tłumaczeniu znaczy: „Pamiętamy – Podejmujemy działania – Żyjemy poza HIV”.

16 maja na całym świecie Dzień Pamięci obchodzić będzie 1200 organizacji ze 115 krajów. Mimo, że w różnych miejscach dzień ten upamiętniany jest inaczej, jedno działanie jest wspólne: wszędzie płonie światło świec i lampek oliwnych, zapalonych z myślą o wszystkich, którzy zmarli z powodu AIDS. W tym dniu wspominamy osoby, które odeszły: naszych przyjaciół, współpracowników, kolegów, członków rodzin, osoby sławne i nieznane, we wszystkich zakątkach świata. Jest to również okazja, aby mobilizować nasze społeczności do solidarności, podnosić świadomość społeczną na temat HIV i AIDS, podkreślać znaczenie zapobiegania HIV, leczenia, opieki i wsparcia dla osób żyjących z HIV. 

Dlatego, zgodnie z motywem przewodnim 2021 roku pamiętamy o tych osobach, które odeszły z powodu AIDS, dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w walkę z AIDS i świętujemy z tymi, którzy żyjąc z HIV, pozostają z nami.

℘℘℘

W Polsce organizowane są różne wydarzenia związane z Memoriałem. Na przykład w Warszawie na Placu Zamkowym Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy wystawi w południe 16 maja patchwork upamiętniający ofiary epidemii, zszyty z fragmentów wykonanych przez organizacje pozarządowe z całej Polski. Happening ten jest równocześnie przypomnieniem o konieczności aktywnej profilaktyki HIV i edukacji w tym obszarze oraz opieki nad osobami żyjącymi z HIV.

 

 

 

 

wprowadzono: 12.05.2021

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Postawy studentów uczelni podkarpackich wobec HIV/AIDS-raport 2019.

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

HIV/AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Postawy studentów uczelni podkarpackich wobec HIV/AIDS-raport 2019.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Kontra 2021

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Kontra 2021

Print Friendly, PDF & Email

Rocznik:

Kontra nr 1(87)/2021

W numerze:

Raport UNAIDS z okazji Światowego Dnia AIDS 2020

„Czy wiesz, że…” – kampania profilaktyczna HIV/AIDS

Narażenie na zakażenie HIV – zmiana prawa i jej skutki

 

Aspekty:
Pandemia COVID-19 a pomoc osobom uzależnionym cz. I.

Kontra nr 2(88)/2021

Spis treści:

STI w Polsce w 2020 roku

Kampania „Czy wiesz, że…”
Czterdzieści lat AIDS – nowe dane UNIDS na temat HIV
Spotkanie wysokiego szczebla ONZ w sprawie HIV

Aspekty
UNAIDS o HIV w zakładach penitencjarnych i populacjach kluczowych w dobie COVID-19

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Szczepienia przeciwko COVID-19

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Szczepienia przeciwko COVID-19

Informacje na temat szczepień przeciwko Covid-19 znajdują się na stronie http://gov.pl/szczepimysie

 

 

 

 

wprowadzono: 07.01.2021

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Sprawozdanie z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021 za 2019 r.

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email

Sprawozdanie z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 - 2021 za 2019 r.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Rozmiar czcionek
Wysoki kontrast