Postawy studentów akademii medycznych wobec HIV i AIDS – 2000 r.

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00–21.00 oraz w dni wolne od pracy (w tym weekendy i święta) całodobowo tzn. od piątku od 21.00 do niedzieli do 21.00
*Połączenie bezpłatne

Badania społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Badania społeczne

Postawy studentów akademii medycznych wobec HIV i AIDS - 2000 r.

Badanie, które przeprowadzono w 2000 roku, miało na celu opisanie stanu wiedzy i postaw psychologicznych studentów pierwszego i ostatniego roku akademii medycznych wobec problematyki HIV i AIDS. 

Osoby ankietowane odpowiadały na pytania pozwalające na analizę postaw etycznych wobec HIV, AIDS oraz poglądów na temat form finansowania działań prowadzących do ograniczenia epidemii i sposobów opieki nad ludźmi żyjącymi z HIV, AIDS. W ramach realizacji projektu otrzymano dane określające miejsce i rolę zagadnień związanych z HIV, AIDS w świadomości studentów wszystkich wydziałów akademii medycznych, a także informacje o znajomości prawnych i ekonomicznych uwarunkowań problemu i źródłach posiadanej wiedzy. 

Badanie zostało wykonane metodą ilościową w formie wywiadów kwestionariuszowych. W celu pogłębienia informacji dotyczących postaw i motywacji, przeprowadzono badanie jakościowe w jednym z ośrodków akademickich. 

Raport został opracowany przez R.U.N. Badania Rynkowe i Społeczne na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS.

wprowadzono: 06.05.2002

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Wiedza, postawy społeczne wobec HIV/AIDS i zachowania seksualne – 2001 r.

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00–21.00 oraz w dni wolne od pracy (w tym weekendy i święta) całodobowo tzn. od piątku od 21.00 do niedzieli do 21.00
*Połączenie bezpłatne

Badania społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Badania społeczne

Wiedza, postawy społeczne wobec HIV/AIDS i zachowania seksualne - 2001 r.

W roku 2001 przeprowadzono badania dotyczące wiedzy, postaw społecznych wobec HIV i AIDS i zachowań społecznych. Poniżej prezentujemy wyniki tych badań. Są one częścią międzynarodowego projektu, zainicjowanego przez Światową Organizację Zdrowia w 1994, a obecnie realizowanego przez UNAIDS. Zgodnie z przyjętą metodologią badań, powinny być one powtarzane w cyklu czteroletnim. Pozwoli to bowiem na ocenę tempa i kierunków zmian 
w zakresie badanego zjawiska. 
Do głównych celów badania należało:

·określenie poziomu wiedzy o działaniach profilaktycznych związanych 
z HIV/AIDS,

·określenie występowania ryzykownych zachowań seksualnych wśród populacji w wieku 15 – 49 lat, włączając w to częstotliwość kontaktów seksualnych z partnerami nieregularnymi, liczbę takich partnerów i użycie prezerwatyw w trakcie stosunków seksualnych o dużym stopniu ryzyka,

·identyfikacja postaw prozdrowotnych w kontekście zachowań seksualnych. 

Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety samodzielnie wypełnianej przez respondenta. Ankieta zawierała ok. 150 pytań, na które respondenci odpowiadali w obecności ankietera. Było to konieczne, ponieważ mógł on 
w każdej chwili wyjaśnić ewentualne wątpliwości. 
W czasie badania zebrano 3200 ankiet, wypełnionych przez losowo wybranych mieszkańców całej Polski w wieku 15 – 49 lat. Ich wyniki umożliwią krajowym koordynatorom programów dotyczących HIV, AIDS i ich zespołom wgląd w najważniejsze problemy oraz dostarczą aktualnych wskaźników postępu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Opieki nad Zakażonymi HIV i Chorymi na AIDS.
Raport został opracowany przez TNS OBOP na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS.

wprowadzono: 18.04.2002

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Rozmiar czcionek
Wysoki kontrast