Wydarzenia

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Wydarzenia

Współpraca z zagranicą stanowi od lat ważny element działalności Krajowego Centrum ds. AIDS. W związku z przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej, szczególnie dużą rolę w pracach Centrum odgrywają programy europejskie realizowane w obszarze profilaktyki HIV/AIDS (w tym infekcji powiązanych z HIV) oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Wśród nich: programy Joint Action, nakierowane na podnoszenie jakości profilaktyki HIV/AIDS oraz programy realizowane w ramach Partnerstwa Północnego Wymiaru w Dziedzinie Zdrowia i Opieki Społecznej. Centrum bierze także udział w projektach adresowanych do wybranych populacji na terenie Europy m.in. COBATEST oraz w programie wczesnej diagnostyki i leczenia EURO HIV EDAT. Realizuje także projekty szkoleniowe, w ramach polskiej pomocy rozwojowej. Krajowe Centrum na bieżąco współpracuje z organizacjami międzynarodowymi ds. zdrowia, takimi jak: WHO, UNAIDS, DG SANCO, ECDC. Od roku 1998 (z przerwami) Polska jest członkiem Rady Programowej UNAIDS (PCB UNAIDS). Krajowe Centrum uczestniczy także w szeregu projektów realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz w wymianie doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w oparciu o wiedzę i dane naukowe.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Międzynarodowe seminarium w ramach programu HA-REACT

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Wydarzenia

Międzynarodowe seminarium w ramach programu HA-REACT 7-9.03.2017

Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej w Polsce, zorganizowały  dwa międzynarodowe spotkania nt. opieki zdrowotnej, w tym leczenia substytucyjnego w zakładach penitencjarnych, w kontekście osób stosujących środki odurzające oraz osób zakażonych HIV i infekcjami powiązanymi. Seminarium odbyło się w dniach w dniach 7-9 marca 2017 w Warszawie, a warsztaty szkoleniowe w dniach 13-16 listopada w Popowie. Spotkania organizowane są w ramach Trzeciego Programu Działań Unii Europejskiej w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020, wspólnych działań na rzecz zapobiegania HIV i koinfekcjom HIV oraz redukcji szkód – Joint Action Programme: HIV and co-infection prevention and harm reduction (HA-REACT).

W spotkaniach brali udział eksperci i decydenci z Polski, Niemiec, Czech, Luksemburga, Węgier, Litwy, Łotwy i Grecji, którzy są odpowiedzialni za planowanie i wdrażanie programów leczenia oraz redukcję szkód w zakładach penitencjarnych w swoich krajach.

Ww. osiem państw jest uczestnikami pakietu szóstego programu HA-REACT pt.: Redukcja szkód i kontynuowanie programu leczenia w więzieniach (Harm reduction and continuity of care in prisons).

Celem projektu jest nakreślenie ogólnego obrazu leczenia substytucyjnego oraz działań powiązanych z redukcją szkód w zakładach karnych w państwach uczestniczących w projekcie, w kontekście uregulowań międzynarodowych (WHO, UNODC, UNAIDS, UE) oraz krajowych, a także przygotowanie wkładu merytorycznego do programu szkoleń dla pracowników medycznych i socjalnych europejskich służ więziennych, w tym służby więziennej w Polsce.  Docelowo, szkolenia mają ułatwić świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie leczenia substytucyjnego (OST) oraz redukcji szkód w zakładach penitencjarnych oraz pomóc w zapewnieniu ciągłości leczenia skazanych, uzależnionych od narkotyków, żyjących z HIV/AIDS lub cierpiących na koinfekcje HIV, w tym: HBV, HCV, gruźlicę i choroby przenoszone drogą płciową.

 

Pełną informację na temat programu HA-REACT można uzyskać pod adresem:

http://www.hareact.eu/en

                     

 

 

 

wprowadzono: 03.03.2017

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Wyzwania i szanse w dostępie do leków zakupionych w ramach zamówień publicznych w Regionie WHO Europa

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Wyzwania i szanse w dostępie do leków zakupionych w ramach zamówień publicznych w Regionie WHO Europa

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Raport UNAIDS 2016

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport UNAIDS 2016

 

wprowadzono: 08.12.2016

 
Załączniki

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Zakończenie projektu Quality Action. Konferencja podsumowująca 26-27 stycznia 2016.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

Zakończenie projektu Quality Action. Konferencja podsumowująca 26-27 stycznia 2016.

 W dniach 26 – 27 stycznia 2016 roku na konferencji w Berlinie uroczyście podsumowano dokonania projektu Quality Action współfinansowanego przez Komisję Europejską
(wspólne działanie rządów państw UE oraz KE na rzecz podniesienia jakości programów i projektów profilaktycznych HIV/AIDS). Koordynatorem projektu prowadzonego w latach 2013-2016 było niemiecke BZgA – Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej. W ramach realizowanych pakietów roboczych opracowano pięć praktycznych narzędzi (QIP,  PQD, Succeed, PIQA, Shift) pomocnych przy wykonywaniu analizy jakości proponowanych lub już prowadzonych programów lub projektów o tematyce HIV/AIDS. Z narzędziami tymi
można się zapoznać poprzez oficjalną stronę projektu Quality Action:

http://www.qualityaction.eu/tools.php

Polskie tłumaczenie wybranych narzędzi będzie dostępne na stronie internetowej Krajowego Centrum w marcu 2016 roku. Zachęcamy do ich zastosowania!

 

 

 
 wprowadzono: 28.01.2016
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Wspólne działania UE w ramach projektu HA-REACT

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

projekt HA-REACT

Wspólne działania Unii Europejskiej na rzecz zapobiegania HIV i ko-infekcjom oraz redukcji szkód (HA-REACT)

W dniach 14-15 stycznia 2016 roku w Wilnie, odbyło się spotkanie rozpoczynające program wspólnych działań Unii Europejskiej na rzecz zapobiegania HIV i ko-infekcjom oraz redukcji szkód (EU Joint Action on HIV and co-infection prevention and harm reduction). Nadrzędnym celem programu HA-REACT jest poprawa profilaktyki HIV i infekcji powiązanych, zwłaszcza gruźlicy (TB) i wirusowego zapalenia wątroby, wśród osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach (PWID). Trzyletni program został uruchomiony pod koniec 2015 roku i jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej (UE). HA-REACT realizuje 23 partnerów z 18 państw członkowskich UE, których wspomagają partnerzy współpracujący, wśród nich: Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Program wdrażany jest przede wszystkim w trzech państwach: na Litwie, Łotwie i na Węgrzech (tzw. państwa priorytetowe programu), zaś narzędzia oraz rekomendacje wypracowane w trakcie realizacji mają posłużyć wszystkim państwom członkowskim UE.

Cele cząstkowe programu HA-REACT:

  • znacząco przyczynić się do eliminacji HIV oraz do ograniczenia przypadków gruźlicy (TB) i wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród osób stosujących narkotyki w iniekcjach (PWID) w Unii Europejskiej do roku 2020. Cel ten jest zgodny z przedmiotowymi planami działań strategicznych Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia, UNAIDS oraz Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości;
  • pomóc tym państwom UE, w których występują ograniczenia w prowadzeniu skutecznych i opartych na dowodach naukowych działań zapobiegawczych lub gdy działania te nie są wdrażane na odpowiednio szeroką skalę;
  • zachęcić wszystkie państwa członkowskie UE do realizowania kompleksowych i wysokiej jakości programów redukcji szkód, będących istotnym elementem strategii poprawy profilaktyki i leczenia HIV, gruźlicy i wirusowego zapalenia wątroby.

Działania realizowane w ramach poszczególnych pakietów roboczych HA-REACT, będą skoncentrowane wokół tematu zwiększania dostępności testów w kierunku HIV, gruźlicy i wirusowego zapalenia wątroby dla osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach, włączenia tychże osób do systemu służby zdrowia, pokonywania barier, uniemożliwiających zwiększanie zasięgu programów redukcji szkód oraz poprawy tychże programów, poprawy świadczeń zdrowotnych w zakładach penitencjarnych, a także promowania opieki zdrowotnej nakierowanej na PWID.

Budżet programu: 3.7 miliona EUR.

HA-REACT, koordynowany jest przez Narodowy Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej z Finlandii i prowadzony przez Komitet Sterujący, składający się z liderów poszczególnych pakietów roboczych.

Organizacje partnerskie programu, w tym Krajowe Centrum ds. AIDS, reprezentują następujące państwa UE: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Słowenia, Hiszpania.

Krajowe Centrum ds. AIDS, jako partner wiodący uczestniczy w dwóch pakietach roboczych:

Pakiet 6:  Harm reduction and continuity of care in prisons (WP6).

Pakiet 8:  Sustainability and long-term funding (WP8).

Link do oficjalnej strony projektu: www.hareact.eu

wprowadzono: 18.01.2016

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Raporty ECDC dot. HIV/AIDS oraz ZPDP

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raporty ECDC dot. HIV/AIDS oraz ZPDP

 

Najnowsze raporty autorstwa ECDC dotyczące sytuacji HIV/AIDS oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową w Europie wśród populacji kluczowych takich jak: mężczyźni mający seks z mężczyznami, migranci, osoby stosujące środki odurzające w iniekcji, osoby osadzone w zakładach penitencjarnych, osoby sprzedające usługi seksualne dostępne są na stronie internetowej:

 

http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/hash/Pages/publications.aspx

 

 

 

wprowadzono: 07.12.2015

 
Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Trzeci Program Działań Unii Europejskiej w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

Trzeci Program Działań Unii Europejskiej w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020

Celem Trzeciego Programu jest promowanie zdrowia w Europie poprzez zachęcanie państw członkowskich do podejmowania współpracy w celu ulepszania polityki zdrowotnej z korzyścią dla obywateli. Program ma także wspierać i uzupełniać inicjatywy w zakresie zdrowia podejmowane przez państwa członkowskie. Program realizowany jest w oparciu o roczne programy pracy wyznaczające działania w obszarach priorytetowych określone w rozporządzeniu UE nr 282/2014 w sprawie Programu.

Krajowe Centrum ds. AIDS jako jedna z 23 instytucji/organizacji z 18 państw UE będzie uczestniczyć w drugim obszarze tematycznym Programu, poświęconym HIV/AIDS, w ramach projektu: Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction (HA-REACT) (Wspólne działania na rzecz zapobiegania HIV
i koinfekcji oraz redukcji szkód).

  • Działania w ramach projektu zostały zaplanowane na lata 2015-2018 /36 miesięcy, począwszy od 01.10.2015.
  • Koordynatorem projektu jest National Institute for Health and Welfare – THL z Helsinek /Finlandia.
  • Budżet projektu wynosi 3 750 000 EUR.

 

Planowane jest uczestnictwo Krajowego Centrum ds. AIDS w dwóch pakietach roboczych:

  • Wzrost dostępu do programów redukcji szkód i kontynuacji leczenia osób stosujących narkotyki w iniekcjach (w tym: zakażonych HIV) w więzieniach (pakiet 6 projektu);
  • Wzmocnienie i zapewnienie zrównoważonej odpowiedzi na HIV na poziomie krajowym w zakresie dostępności i jakości usług medycznych dla osób stosujących narkotyki
    w iniekcjach (pakiet 8).

 

Spotkanie inaugurujące projekt planowane jest na drugą połowę stycznia 2016 r.

 

wprowadzono: 12.11.2015

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Raport UNAIDS podsumowujący Milenijne Cele Rozwoju 2000 – 2015

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport UNAIDS podsumowujący Milenijne Cele Rozwoju 2000 - 2015

W dniach 25 – 27 września 2015 roku, na szczycie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, przyjęto siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju na lata 2015-2030. Tym samym zakończył się okres Milenijnych Celów Rozwoju, które zapoczątkowały pozytywne zmiany w krajach rozwijających się.
 

 

Cele są nową odsłoną globalnej agendy rozwojowej zapoczątkowanej w 2000 r., w postaci Milenijnych Celów Rozwoju (Millenium Development Goals). MCR przyczyniły się do bezprecedensowego przyśpieszenia działań na rzecz poprawy jakości życia na świecie. W ujęciu globalnym liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie spadła z poziomu 1,75 miliarda w 1999 r. do 836 milionów w 2015 r., liczba dzieci nieuczęszczających do szkoły zmniejszyła się ze 100 milionów w 2000 r. do 57 milionów w 2015 r., a liczba dzieci umierających przed ukończeniem piątego roku życia spadła z 12,7 miliona w roku 1990 do niecałych 6 milionów w roku 2015. To jedynie kilka przykładów wymiernych efektów, które przyniosły globalne ustalenia co do dalszego kierunku rozwoju świata.

Celów Zrównoważonego Rozwoju na lata 2015-2030 są kontynuacją i rozwinięciem MCR. Podwaliny przyszłych celów zostały ustanowione na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, która odbyła się w Rio de Janeiro w 2012 r. Ustalenia z brazylijskiego szczytu zawarto w dokumencie „Rio+20 The Future We Want” – Przyszłość jaką chcemy mieć, a tytuł ten stał się jednocześnie hasłem ruchu na rzecz „zwięzłych, inspirujących do działania i zrozumiałych dla wszystkich” nowych celów rozwojowych. Cele Zrównoważonego Rozwoju opierają się na trzech filarach: efektywności ekonomicznej, trosce o środowisko oraz równowadze społecznej.   (fot. UN)

 


 

Podsumowanie 6 Celu Milenijnego

 

Cel 6 | Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych

 

Walka z epidemią HIV/AIDS ma swoje miejsce w globalnej agendzie rozwojowej. Za 6. Cel MCR obrano powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS i ograniczenie ilości nowych zakażeń HIV, zapewnienie uniwersalnego dostępu do leczenia antyretrowirusowego oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się malarii i innych poważnych chorób zakaźnych i ograniczenie liczby zachorowań.
UNAIDS, jako agenda ONZ odpowiedzialna za walkę z HIV/AIDS na świecie, opublikowała niedawno podsumowanie działań zmierzających do osiągnięcia Celu 6. i ograniczenia zasięgu epidemii w latach 2000-2015.
 

 

Cel 6 A | Do 2015 r. powstrzymać rozprzestrzenianie się HIV/AIDS i ograniczyć ilość nowych zakażeń

 

W ujęciu globalnym notuje się niespotykany postęp w walce z epidemią. Tylko w ciągu ostatnich piętnastu lat liczba nowych zakażeń HIV spadła o 40%, z ok. 3,5 mln infekcji w 2000 r. do 2,1 mln w 2013 r. Wciąż największy ciężar liczby nowych zakażeń spoczywa na kontynencie afrykańskim (1,5 mln zakażeń, z czego prawie połowa w trzech krajach: Nigerii, RPA i Ugandzie), co tłumaczy duże zaangażowanie UNAIDS w tym regionie świata. Aktualne informacje nt. światowej epidemiologii

 

Jednym z głównych założeń Celu 6 A było zmniejszenie prewalencji HIV wśród osób w wieku 15-24 o 25%. Obecnie UNAIDS informuje o 37-procentowym spadku liczby nowych zakażeń wśród przedstawicieli tej grupy wiekowej. Programy skierowane do młodych ludzi spowodowały zmiany w podejściu do ryzykownych zachowań seksualnych – choć wciąż nieświadomość zagrożeń jest istotnym czynnikiem napędzającym epidemię, to coraz więcej osób świadomych zagrożenia decyduje o opóźnieniu swojej inicjacji seksualnej, rzadziej zmienia partnerów i używa prezerwatyw.

 

 

Cel 6 B | Do 2010 r. zapewnić uniwersalny dostęp do leczenia antyretrowirusowego

 

W 2006 r. Milenijne Cele uzupełniono o cztery nowe cele szczegółowe, w tym Cel 6 B mówiący o działaniach zmierzających do zwiększenia dostępności do leczenia osobom chorym na AIDS.
Zaledwie 2% (2-3%) osób żyjących z HIV w 2000 r. otrzymywało leczenie antyretrowirusowe. Obecnie prawie co druga osoba na świecie (37-45%) jest objęta taką terapią.

W marcu 2015 r. udało się zrealizować cel objęcia leczeniem 15 mln osób żyjących z HIV. Założenie to przyjęto w połowie 2011 r., w deklaracji podpisanej podczas sesji wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat HIV/AIDS. Zapewnienie tak szerokiego dostępu do leczenia w latach 1995-2013 było możliwe dzięki synchronizacji wielu działań zmierzających do poprawy jakości życia chorych na HIV, takich jak nadzwyczajna mobilizacja środków finansowych, zaangażowanie środowisk prospołecznych, naukowych i farmaceutycznych czy umożliwienie Indiom i Brazylii produkcji leków generycznych (porozumienie TRIPS).

wprowadzono: 30.10.2015

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Raport ECDC: Europa odpowiada na HIV. Główne obszary działania.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport ECDC: Europa odpowiada na HIV. Główne obszary działania.

Na początku września 2015 roku, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało zestaw raportów, dotyczących odpowiedzi państw europejskich na epidemię HIV, począwszy od 2004 roku. Zebrane informacje obejmują zagadnienia określone w zobowiązaniach Deklaracji Dublińskiej „Partnerstwo na rzecz walki z HIV/AIDS w Europie i Azji Centralnej. Informacje zamieszczone w raportach, pochodzą z 55 państw europejskich oraz Azji centralnej i dotyczą postępów w kluczowych obszarach zapobiegania HIV. Ponadto, identyfikują te obszary i działania, które wymagają poprawy, zwłaszcza w kontekście zapobiegania HIV w populacjach kluczowych: mężczyźni mający seks z mężczyznami, populacje migrantów, osoby wstrzykujące narkotyki, osoby osadzone w zakładach penitencjarnych, osoby sprzedające usługi seksualne.

W celu pobrania pełnej wersji raportów, proszę kliknąć w link zamieszczony poniżej:

 

http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1281&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc.europa.eu%2Fen%2FPages%2Fhome.aspx

 

 

wprowadzono: 16.09.2015

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Skip to content