TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Organizacje pozarządowe

Print Friendly, PDF & Email

Prezentacja organizacji pozarządowych

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych

Adres siedziby: ul. Mszczonowska 6; 01-254 Warszawa

Telefon: (22) 836 80 80; 877 79 04; 877 79 06
e-mail: etoh@etoh.edu.pl; profilaktyka@etoh.edu.pl 
www.etoh.edu.pl

 

Kim jesteśmy:
Fundacja ETOH powstała w 1991 roku. Jej celem statutowym jest prowadzenie i wspieranie działań, programów oraz placówek służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów związanych z alkoholem, narkotykami oraz innymi formami zachowań i postaw problemowych oraz gromadzenie środków i zasobów materialnych w celu utrzymywania i wspierania tych działań, programów i placówek.
Prowadzimy szeroką działalność w obszarze profilaktyki uzależnień i innych problemów społecznych o zasięgu ogólnopolskim, współpracując w tym zakresie z administracją państwową, samorządową, organizacjami pozarządowymi. Podstawowa działalność Fundacji skupiona jest wokół kilku obszarów.

Działalność pomocowa
Prowadzimy dwa ośrodki pomocowe: Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży „Pępek” oraz Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Rehabilitacji (OPUR).
Ośrodek „Pępek” realizuje grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat, prowadzi konsultacje indywidualne i rodzinne oraz spotkania terapeutyczne z dzieckiem. Wspiera rodziców w procesie wychowawczym, realizuje również zadania edukacyjne w zakresie uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących rodziny z problemem alkoholowym. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.
Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Rehabilitacji Fundacji ETOH (OPUR) realizuje zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i rehabilitacji osób dorosłych, w tym finansowany przez Urząd m.st. Warszawy program „Profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu” dla mieszkańców Warszawy pod nazwą „Akademia dobrego życia”. Zajęcia w ramach Akademii skierowane są do szerokiego grona osób uzależnionych oraz należących do grup ryzyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych i innych nałogowych zachowań (m.in. osoby znajdujące się w kryzysie lub przewlekłym stresie, bezrobotni, sprawcy i ofiary przemocy, osoby z problemami zdrowotnymi i w podeszłym wieku, homoseksualiści, osoby z rodzin alkoholowych i dysfunkcyjnych). Pomoc w ramach zajęć Akademii udzielana jest bezpłatnie.

 

Działalność edukacyjna i szkoleniowa
Prowadzimy największy ogólnopolski program profilaktyczny „Trzeci Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” skierowany do uczniów. Jego zadaniem jest takie wyposażenie młodych ludzi w umiejętności psychospołeczne, aby w „momencie krytycznym” umieli podjąć mądrą decyzję, że nie sięgną po używkę.
Szkolenia nasze kierujemy do: nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników świetlic socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników socjalnych i innych osób zainteresowanych szeroko pojętą profilaktyką uzależnień. Wiele z przedsięwzięć szkoleniowo-edukacyjnych współorganizujemy z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz administracją państwową.
Działalność wydawnicza
Wydajemy miesięczniki „Świat Problemów” (www.swiatproblemow.pl) i „Remedium” (www.remedium-psychologia.pl). Oba periodyki od kilkunastu lat towarzyszą i wspierają lokalne podmioty i indywidualne osoby w działaniach służących profilaktyce uzależnień i innym problemom społecznym. W 2010 roku wydaliśmy m.in. książkę „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Praktyczne wskazówki dla samorządów”.


W czym możemy pomóc:
Mieszkańców Warszawy zapraszamy na zajęcia do Ośrodka „Pępek” oraz OPUR.
Nieodpłatnie możemy przekazać nasze czasopisma na organizowane przedsięwzięcia typu konferencje, seminaria (po uprzednich ustaleniach).
W przystępnych cenach oferujemy nasz ośrodek szkoleniowy, w którym można zorganizować konferencję, seminarium, warsztaty, treningi itp.


Projekty, do udziału w których zapraszamy:

 


Co się nam udało:
Od 2004 roku miesięcznik „Remedium” znajduje się na liście najlepszych w Polsce czasopism specjalistycznych indeksowanych w Index Copernicus.

 


 

wprowadzono: 06.07.2010

Załączniki

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

Skip to content