TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Regulamin Poradni Internetowej KC ds. AIDS

Print Friendly, PDF & Email

Regulamin Poradni Internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS https://aids.gov.pl/poradnia_internetowa/

 

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem i Administratorem Poradni Internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS jest Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS z siedzibą w Warszawie, przy ul. Samsonowskiej 1, 02-829 Warszawa, https://aids.gov.pl/poradnia_internetowa/.

2. Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia porad drogą elektroniczną przez Poradnię Internetową Krajowego Centrum ds. AIDS.

3. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może skorzystać z usług Poradni Internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS, lecz z chwilą wysłania zapytania do Poradni Internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS, osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Poradni Internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia porad.

 

§ II. SŁOWNICZEK REGULAMINU

1. Słowa użyte w niniejszym dokumencie mają takie znaczenie jakie mają potocznie w języku polskim, z wyjątkiem poniższych słów, które mają następujące znaczenie:

a) Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika
w formularzu,

b) Formularz – oznacza formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest niezbędne celem uzyskania porady;

c) Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z porady,

d) Specjalista – oznacza osobę o rozległej wiedzy obejmującej problematykę HIV/AIDS oraz legitymującą się wykształceniem wyższym w dziedzinie: medycyny, zdrowia publicznego, nauk społecznych, prawa lub psychologii; z doświadczeniem w psychoterapii, terapii uzależnień, interwencji kryzysowej lub certyfikowanego doradcę ds. HIV/AIDS.

e) Poradnia – oznacza Poradnię Internetową Krajowego Centrum ds. AIDS działającą poprzez stronę internetową wywoływaną pod adresem domeny internetowej https://aids.gov.pl/poradnia_internetowa/,

f) Porada – oznacza udzielone odpowiedzi na adres e-mailowy przez specjalistów Poradni na zadanie pytania przez Użytkowników.

 

§ III. PORADY

1. Porady świadczone przez Poradnię mają charakter nieodpłatny.

2. W ramach porady o charakterze nieodpłatnym Użytkownik może uzyskać, na podany przez siebie adres e-mail, odpowiedź na zadane pytanie wyłączenie z zakresu zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS.

3. W celu rozpoczęcia korzystania z Porady niezbędne jest:

a) wejście na stronę internetową Poradni;

b) zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności i zaakceptowanie ich postanowień poprzez kliknięcie stosownego check boxu;

c)  prawidłowe wypełnienie formularza poprzez podanie następujących danych: nick, płeć, wiek, e-mail, treść zapytania.

4. Osobom w poważnym kryzysie, sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu zaleca się bezwzględnie jak najszybszy kontakt z najbliższą placówką medyczną.

5. Specjalista może odmówić udzielania porady w stosunku do Użytkownika, który przekazuje treści o charakterze obraźliwym czy agresywnym.

6. Odpowiedzi udzielne są każdorazowo przez specjalistę. Komunikacja kończy się po udzieleniu jednej odpowiedzi na pytanie.

7. Treść porady nie stanowi porady medycznej. Wszelkie informacje zawarte w Poradzie nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza lub innego dostawcę usług zdrowotnych ani nie stanowią rekomendacji jakiegokolwiek określonego sposobu leczenia. Żadna z informacji zawartych lub uzyskiwanych za pośrednictwem Poradni nie ustanawia relacji lekarz-pacjent pomiędzy Użytkownikiem a specjalistą udzielającym porady. Żadna z porad nie ma na celu stawiania diagnozy, leczenia Użytkownika lub w inny sposób być wykorzystywana lub traktowana jako porada medyczna, opinia lekarska lub praktyka medyczna.

8. Z porady mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli Użytkownik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, do skorzystania z porady niezbędna jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego. Oświadczenie o wyrażeniu zgody należy wysłać wiadomością e-mail na adres: poradnia@aids.gov.pl.

9. W przypadku problemów technicznych z wysłaniem wiadomości e-mail, należy skontaktować się z Poradnią na adres e-mail: poradnia@aids.gov.pl.

 

  • IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
  •  

1. Poradnia, w tym specjaliści udzielający porady:

a) Zobowiązują się świadczyć na rzecz Użytkownika usługi zgodnie z treścią Regulaminu;

b) Zobowiązują się zachować w tajemnicy informacje związane z Użytkownikiem, a uzyskane
w ramach porady, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej;

c) Kierują się polityką prywatności zgodną z RODO, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

d) Nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób Użytkownik wykorzystuje uzyskaną wiedzę podczas porady w swoim prywatnym i zawodowym życiu.

2. Użytkownik:

a) Zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu;

b) Zobowiązuje się do nie przesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym
i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących uszkodzić Serwis Poradni lub system komputerowy. W przypadku dostarczenia takich danych Poradni będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości.

 

§ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go na stronie Poradni.

2. Poradnia ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 3 dniach od momentu ich zamieszczenia na stronie https://aids.gov.pl/poradnia_internetowa/.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

Skip to content