TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

RODO

Print Friendly, PDF & Email

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS z siedzibą w Warszawie, przy ul. Samsonowskiej 1, 02-829 Warszawa, dalej jako: Administrator.

 

II. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: iod@aids.gov.pl.

 

III. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z następujących danych kontaktowych: Adres e-mail: iod@aids.gov.pl

 

IV. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, d, e, f RODO w związku ze spełnieniem warunków zawartych w art. 9 ust. 2 lit. a, c, g, h RODO, w związku z przepisami krajowymi, w szczególności: ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

 

V. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające w realizacji zadań Statutowych Administratora, w tym specjaliści odpowiadających na zapytania zadawane w ramach Poradni Internetowej.

 

VI. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być przekazywane innym, współpracującym z Administratorem podmiotom leczniczym, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, a także podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

 

VII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obowiązkowy i jest wymagane przez przepisy prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być niewykonanie bądź nienależyte wykonanie obowiązków ciążących na Administratorze. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie i w zakresie udzielonej zgody jest dobrowolne i nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

 

VIII. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób bezpośrednio zainteresowanych.

 

IX. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres:

– dokumentacja medyczna – 20 lat;

– dokumentacja medyczna, w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia oraz zawierającą dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników – 30 lat;

– zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta – 10 lat;

– skierowania na badania lub zlecenia lekarza, na podstawie których udzielono świadczenia medycznego – 5 lat; na podstawie których nie udzielono świadczenia medycznego z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – 2 lata;

oraz na podstawie odrębnych przepisów:

– dane osobowe przetwarzane w pozostałych celach, przez okres od 1 do 6 lat;

– dane osobowe w zakresie udzielonej zgody, do chwili usunięcia danych na wniosek osoby, której dane dotyczą lub wygaśnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

 

X. Administrator może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

XI. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

XII. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

Skip to content