Nowy raport roczny COBATEST network dotyczący testowania

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Nowy roczny raport COBATEST network dotyczący testowania

COBATEST network opublikował nowy roczny raport dotyczący  testowania.

 

 

wprowadzono: 24.05.2023

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Międzynarodowa inicjatywa Fast-Track Cities

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Międzynarodowa inicjatywa Fast-Track Cities

W kwietniu 2022 roku Miasto Stołeczne Warszawa podpisało Deklarację Paryską i dołączyło do międzynarodowej inicjatywy Fast-Track Cities (FTC). Inicjatywa ta oparta jest na partnerstwie między miastami i gminami na całym świecie oraz organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania HIV i zakażeniom współwystępującym z HIV, w tym Międzynarodowym Stowarzyszeniem na rzecz opieki nad osobami chorymi na AIDS (IAPAC), Wspólnym Programem Narodów Zjednoczonych ds. walki z AIDS (UNAIDS), Programem Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat) oraz miastem Paryż. Ma ona na celu zwiększenie skuteczności działań programów prewencji HIV, zmniejszenie negatywnego wpływu stygmatyzacji i dyskryminacji osób żyjących z HIV oraz utworzenie wspólnej platformy internetowej do współpracy międzynarodowej i prezentacji lokalnych działań. W pracach Zespołu Roboczego ds. wdrażania inicjatywy FTC na terenie Polski bierze udział przedstawiciel Krajowego Centrum ds. AIDS.

 

Międzynarodowe porozumienie w sprawie inicjatywy FTC podpisano w Paryżu, 1 grudnia 2014 r. Jego sygnatariuszami byli merowie 26 dużych miast świata, którzy zobowiązali się do  działań na rzecz zakończenia epidemii AIDS do 2030 roku. Zobowiązali się także do przeciwdziałania chorobom współistniejącym z HIV tj. gruźlicy i wirusowemu zapaleniu wątroby typu C i B (HCV, HBV). Jednocześnie do zapewnienia stałego dostępu mieszkańców do testów, leczenia i profilaktyki oraz do przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób zakażonych. Władze miast zobowiązały się także do cyklicznego opracowywania planów i raportowania działań oraz do budowania zasobów (ludzkich, finansowych) potrzebnych do skutecznej walki z HIV/AIDS oraz z chorobami współistniejącymi.

 

Duże miasta, odgrywają kluczową rolę w realizacji globalnej strategii UNAIDS 95-95-95 oraz strategii zakończenia epidemii AIDS do 2030 roku. Obecnie ponad połowa (zaś do 2050 roku, 60%) światowej populacji mieszka w dużych miastach, w których występuje bardzo wysoki odsetek osób zakażonych HIV i STI. Życie w mieście, zwiększa ryzyko zakażenia HIV i innymi zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, zwłaszcza w populacjach kluczowych. Około 25% światowej populacji osób HIV+ (38 mln) mieszka w 200 miastach, z tego: 156 miast w 30 państwach, odpowiada za 90% nowych zakażeń HIV. Równocześnie miasta posiadają przewagę komparatywną i oferują duże możliwości skutecznego działania na rzecz walki z AIDS. Istnieje tam możliwość szybkiego dotarcia do dużej liczby osób zakażonych. Miasta dysponują odpowiednią infrastrukturą, kadrą i przepisami; oferują wysokiej jakości  świadczenia w zakresie profilaktyki i leczenia HIV/AIDS; dysponują odpowiednim zapleczem edukacyjnym.

 

 

wprowadzono: 23.03.2023

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Projekt INTEGRATE, międzynarodowe warsztaty: Testing in Community and in Healthcare Settings. Understanding needs and barriers for testing and linkage to care for people living with HIV, hepatitis and/or TB

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Projekt INTEGRATE, międzynarodowe warsztaty: Testing in Community and in Healthcare Settings. Understanding needs and barriers for testing and linkage to care for people living with HIV, hepatitis and/or TB

W Europie, co druga osoba zakażona HIV jest diagnozowana zbyt późno, a 9 milionów Europejczyków żyjących z przewlekłym wzw B lub C nie jest tego świadoma. Z kolei w państwach Europy Wschodniej (np. Rosja i Ukraina) napotykamy na szczególnie wysoki odsetek koinfekcji HIV i gruźlicy. To rodzi potrzebę zintensyfikowania prac na rzecz wczesnej diagnostyki i integrowania strategii z zakresu profilaktyki, testowania i leczenia HIV, wzw, gruźlicy oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem osób z tzw. populacji kluczowych.

Dlatego też, w  dniach 17-18 czerwca 2019 roku, Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z europejskimi partnerami programu INTEGRATE, zorganizowało w Warszawie międzynarodowe warsztaty regionalne na temat zintegrowanego podejścia do testowania w kierunku HIV, wzw (HCV, HBV), gruźlicy i zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs) na poziome placówek ochrony zdrowia oraz wśród członków społeczności lokalnych.

 

Cel warsztatów

• Weryfikacja istniejących barier (prawnych, organizacyjnych oraz systemowych) na poziomie instytucji państwowych, placówek ochrony zdrowia oraz społeczności lokalnych (community-based), utrudniających prowadzenie diagnostyki. (testowania).

• Przyjrzenie się praktykom wdrażanym na poziomie krajowym w zarządzaniu i implementacji zintegrowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaproponowanie rozwiązań/działań umożliwiających zintegrowane testowanie na poziomie placówek ochrony zdrowia i na poziomie społeczności lokalnych.

• Wzmocnienie zdolności państw (w tym Polski) we wdrażaniu zintegrowanych usług dotyczących  testowania, włączania i utrzymywania w leczeniu osób nowo zakażonych i żyjących z HIV, wzw, gruźlicą, w tym osób z populacji kluczowych.

 

Warsztaty były częścią pakietu roboczego WP 8 (Capacity building) programu INTEGRATE, którego Krajowe Centrum jest wiceliderem. Były one okazją do przyjrzenia się, na jakim etapie procesu integracji działań w ww. obszarach znajdują się obecnie państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i do jakiego stopnia ich działania są zgodne z międzynarodowymi standardami w tym zakresie, m.in. z Deklaracją Dublińską i europejskimi wytycznymi dotyczącymi testowania w kierunku HIV oraz wzw B i C.

Uczestnikami byli przedstawiciele europejskich organizacji partnerskich programu INTEGRATE, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia RP oraz agend Ministerstwa Zdrowia, eksperci reprezentujący instytuty zdrowia, towarzystwa naukowe, doświadczeni klinicyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO).

 

 

wprowadzono: 16.10.2019

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Materiał video nt. systemu redukcji szkód w więziennictwie w krajach europejskich opracowany w ramach projektu HA-REACT

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Projekty - HA-REACT

Materiał video nt. systemu redukcji szkód w więziennictwie w krajach europejskich opracowany w ramach projektu HA-REAC. LINK

 

wprowadzono: 17.01.2019

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Wersja elektroniczna trzech publikacji wypracowanych na potrzeby polskiej Służby Więziennej przez Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach projektu HA-REACT.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty - HA-REACT

Wersja elektroniczna trzech publikacji wypracowanych na potrzeby polskiej Służby Więziennej przez Krajowe Centrum ds. AIDS  w ramach projektu HA-REACT.

 

wprowadzono: 16.10.2018

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Działania HR w jednostce penitencjarnej w Luksemburgu – projekt HA-REACT

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Wydarzenia

Działania HR w jednostce penitencjarnej w Luksemburgu – projekt HA-REACT


 

wprowadzono: 07.06.2018

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Międzynarodowe warsztaty w ramach programu HA-REACT

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Wydarzenia

Międzynarodowe warsztaty w ramach programu HA-REACT 14-15.11.2017

W ramach projektu HA-REACT w dniach 14-15 listopada 2017 r., Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej (CZSW), zorganizowało międzynarodowe warsztaty „treningu trenerów” pt. „Terapia substytucyjna oraz działania redukcji szkód: wyzwania dla zakładów karnych oraz systemu prawa karnego”. W warsztatach wzięło udział ponad 40 uczestników – ekspertów medycznych i socjalnych oraz terapeutów pracujących w służbach więziennych w Polsce, Niemczech, Czechach, Luksemburgu, na Węgrzech, Litwie, Łotwie oraz w Grecji odpowiedzialnych za planowanie i wdrażanie programów leczenia, w tym ARV oraz działań redukcji szkód. Jednym
z osiągnięć warsztatów była adaptacja do warunków polskich dokumentu pt. „Przewodnik po terapii substytucyjnej” autorstwa Heino Stӧvera. Pozycja ta wkrótce ukaże się drukiem,
i wzbogacona będzie o ilustracje wykonane przez osadzonych z Aresztu Śledczego Służewiec w Warszawie oraz o ich opinie dotyczące terapii substytucyjnej.

Praca plastyczna jednego z osadzonych pt. „Terapia metadonowa”.


wprowadzono: 29.11.2017

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Projekt INTEGRATE

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

Trzeci Program Działań UE w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020 – promowanie zdrowia w Europie poprzez zachęcanie państw członkowskich do podejmowania współpracy w celu ulepszania polityki zdrowotnej z korzyścią dla obywateli.
W ramach tego Programu od 1 IX 2017 działa projekt INTEGRATE (HP-JA-2016), jego koordynatorem jest Dorthe Raben (CHIP Dania). W jego ramach Krajowe Centrum ds. AIDS wraz z 28 innymi instytucjami oraz organizacjami z Serbii oraz z 15 państw UE: (Chorwacja, Dania, Estonia, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Wielka Brytania) uczestniczą we wspólnej pracy prowadzonej na rzecz integrowania strategii z zakresu profilaktyki, testowania i leczenia HIV, wzw, gruźlicy oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową (ang. Joint Action on integrating prevention, testing and link to care strategies across HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe – INTEGRATE – HP-JA-2016). Pod uwagę bierze się te cztery jednostki chorobowe z uwagi na: podobną drogę transmisji, a  w przypadku gruźlicy z uwagi na koinfekcyjność i częste jej występowanie wśród populacji kluczowych.
Projekt INTEGRATE stanowi pochodną projektów wcześniejszych: COBATEST, Quality Action, OptTEST, Euro, HA-REACT, HEPCARE. Prowadzenie działań w ramach projektu zostało zaplanowane na lata 2017-2020.
Cel główny projektu INTEGRATE: zwiększenie liczby wczesnych diagnoz HIV/wzw/gruźlicy/zakażeń przenoszonych droga płciową oraz objęcie pacjentów działaniami profilaktycznymi, leczniczymi i opiekuńczym, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów wywodzących się z populacji kluczowych o utrudnionym dostępie do świadczeń służby zdrowia. Głównym zadaniem projektu INTEGRATE będzie wykonanie oceny pracy narzędzi stosowanych przy diagnostyce jednej jednostki chorobowej (HIV) oraz włączaniu pacjentów HIV+ do systemu służby zdrowia mogą sprawdzić w przypadku pozostałych jednostek chorobowych (wzw, TB oraz STI).
Krajowe Centrum ds. AIDS, uczestniczy jako partner wiodący w trzech pakietach roboczych projektu, w tym w pakiecie WP8, jako jego wicelider:
1.  Pakiet 5 (WP5): Integrating testing and linkage to care of STIs/HIV/HCV/TB – Integracja testowania oraz włączania zdiagnozowanych pacjentów STIs/HIV/HCV/TB do systemu służby zdrowia.
2.  Pakiet 6 (WP6): Monitoring and evaluation to HIV, HCV and STIs testing and linkage to care – Monitoring i ewaluacja testowania w kierunku HIV, HCV oraz STIs oraz włączanie zdiagnozowanych pacjentów do system służby zdrowia.
3.  Pakiet 8 (WP8): Capacity building – Budowanie kompetencji.
W ramach pakietów WP 5 i WP6, planowany jest udział Krajowego Centrum ds. AIDS (wspólnie z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH) w działaniach pilotażowych, wspierających prace nad wykrywalnością HIV poprzez testowanie, wzw, gruźlicy i zakażeń przenoszonych drogą płciową w ramach Europejskiego Tygodnia Testowania, jak również mających na celu wzrost wykorzystania narzędzi służących testowaniu, a następnie utrzymaniu pacjenta w leczeniu przez placówki udzielające świadczeń medycznych.
W ramach pakietu WP8 planowane jest zorganizowanie trzech spotkań regionalnych: w Polsce, we Włoszech oraz Estonii, wykorzystujących narzędzia i tematy wypracowane w ramach pozostałych pakietów roboczych programu INTEGRATE.
Łączny budżet projektu to 2,4 miliony Euro, a ten przyznany na działania realizowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach Programu INTEGRATE wynosi 69 089,90 EUR, co stanowi równowartość około 290 000 złotych PLN, po przeliczeniu według kursu (1 EUR=4,2 PLN).
Warunkiem uczestnictwa w programie Joint Action było posiadanie środków finansowych na tzw. wkładu własnego. Państwa UE, w których dochód na głowę mieszkańca wynosi poniżej 90% średniej unijnej (np. Polska) mają prawo do dofinansowania działań z Komisji Europejskiej w wysokości do 80% (kryterium: exceptional utility).
Kraje biorące udział w projekcie INTEGRATE:

Pakiety robocze:
1)  Koordynacja – RegionH/CHIP (Dania)
2)  Promowanie wyników projektu (dissemination) – CERTH (Grecja) – platforma wiedzy oraz konferencja HepHIV 2019 w Rumunii w ramach prezydencji tego kraju.
3)  Monitoring i ewaluacja – IPMN (Rumunia), PHE (Wielka Brytania)
4) Rozwój strategii oraz sustainability – ARCIGAY (Włochy), TAI (Estonia) – kwestionariusz dot. doświadczeń pacjentów, przegląd rekomendacji o szczeblu krajowym, włączenie ich do innych dokumentów przewodnich. Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju dla projektu oraz umożliwienie integracji jego pochodnych do programów krajowych oraz planów działania poprzez opracowanie przewodników dla poszczególnych krajów oraz na rzecz działań prowadzonych przez interesariuszy na poziomie krajowym.
5)  Integracja testowania oraz włączania zdiagnozowanych pacjentów STIs/HIV/HCV/TB do systemu służby zdrowia – RegionH/CHIP (Dania), PHE (Wielka Brytania) – rozbudowa narzędzi pomocnych przy prowadzeniu zintegrowanego testowania na bazie wyników projektu OptTEST przy wykorzystaniu działań prowadzonych w czasie Europejskiego Tygodnia Testowania.
6)  Monitoring testowania w kierunku HIV, wzw oraz  STIs oraz włączanie zdiagnozowanych pacjentów do systemu służby zdrowia –– ICO (Hiszpania), NIJZ (Słowenia) – podniesienie poziomu systemów monitoringu, łączenie ich z systemami nadzoru (ECDC, WHO, poziomy krajowe). Prowadzenie działań w porozumieniu z pakietem 5 oraz na bazie wyników projektów EuroHIVEdat oraz OptTEST.
7)  Podniesienie poziomu stosowania narzędzi ICT oraz zwiększenie częstotliwości powiadomień partnera w ramach wdrażania profilaktyki skojarzonej – UCD (Irlandia), LILA MILANO (Włochy) – testowanie połączone z profilaktyką oraz powiadamianiem partnera, udział ekspertów z WHO. Podniesienie poziomu komunikacji dot. profilaktyki skojarzonej (połączenie działań z pakietem roboczym 5 dot. testowania) jak również powiadomienia partnera. Bliska współpraca z WHO w celu zapewnienia synergii ze strategią WHO.
8)  Budowanie kompetencji – FVM (Włochy), NAC (Polska) – kwestionariusz dot. potrzeb szkoleniowych – tak jak pakiet roboczy 4 jest pakietem przekrojowym projektu – identyfikacja potrzeb szkoleniowych – trzy warsztaty regionalne (Polska, Włochy oraz Estonia w połączeniu z konferencją HepHIV podczas prezydencji tego kraju).

Projekt INTEGRATE ma ambicję włączania w swe działania nowe kraje oraz nowych partnerów w celu zapewnienia synergii oraz długofalowości rezultatów.

 
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Międzynarodowe seminarium w ramach programu HA-REACT

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Wydarzenia

Międzynarodowe seminarium w ramach programu HA-REACT 7-9.03.2017

Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej w Polsce, zorganizowały  dwa międzynarodowe spotkania nt. opieki zdrowotnej, w tym leczenia substytucyjnego w zakładach penitencjarnych, w kontekście osób stosujących środki odurzające oraz osób zakażonych HIV i infekcjami powiązanymi. Seminarium odbyło się w dniach w dniach 7-9 marca 2017 w Warszawie, a warsztaty szkoleniowe w dniach 13-16 listopada w Popowie. Spotkania organizowane są w ramach Trzeciego Programu Działań Unii Europejskiej w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020, wspólnych działań na rzecz zapobiegania HIV i koinfekcjom HIV oraz redukcji szkód – Joint Action Programme: HIV and co-infection prevention and harm reduction (HA-REACT).

W spotkaniach brali udział eksperci i decydenci z Polski, Niemiec, Czech, Luksemburga, Węgier, Litwy, Łotwy i Grecji, którzy są odpowiedzialni za planowanie i wdrażanie programów leczenia oraz redukcję szkód w zakładach penitencjarnych w swoich krajach.

Ww. osiem państw jest uczestnikami pakietu szóstego programu HA-REACT pt.: Redukcja szkód i kontynuowanie programu leczenia w więzieniach (Harm reduction and continuity of care in prisons).

Celem projektu jest nakreślenie ogólnego obrazu leczenia substytucyjnego oraz działań powiązanych z redukcją szkód w zakładach karnych w państwach uczestniczących w projekcie, w kontekście uregulowań międzynarodowych (WHO, UNODC, UNAIDS, UE) oraz krajowych, a także przygotowanie wkładu merytorycznego do programu szkoleń dla pracowników medycznych i socjalnych europejskich służ więziennych, w tym służby więziennej w Polsce.  Docelowo, szkolenia mają ułatwić świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie leczenia substytucyjnego (OST) oraz redukcji szkód w zakładach penitencjarnych oraz pomóc w zapewnieniu ciągłości leczenia skazanych, uzależnionych od narkotyków, żyjących z HIV/AIDS lub cierpiących na koinfekcje HIV, w tym: HBV, HCV, gruźlicę i choroby przenoszone drogą płciową.

 

Pełną informację na temat programu HA-REACT można uzyskać pod adresem:

http://www.hareact.eu/en

                     

 

 

 

wprowadzono: 03.03.2017

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Zakończenie projektu Quality Action. Konferencja podsumowująca 26-27 stycznia 2016.

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

Zakończenie projektu Quality Action. Konferencja podsumowująca 26-27 stycznia 2016.

 W dniach 26 – 27 stycznia 2016 roku na konferencji w Berlinie uroczyście podsumowano dokonania projektu Quality Action współfinansowanego przez Komisję Europejską
(wspólne działanie rządów państw UE oraz KE na rzecz podniesienia jakości programów i projektów profilaktycznych HIV/AIDS). Koordynatorem projektu prowadzonego w latach 2013-2016 było niemiecke BZgA – Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej. W ramach realizowanych pakietów roboczych opracowano pięć praktycznych narzędzi (QIP,  PQD, Succeed, PIQA, Shift) pomocnych przy wykonywaniu analizy jakości proponowanych lub już prowadzonych programów lub projektów o tematyce HIV/AIDS. Z narzędziami tymi
można się zapoznać poprzez oficjalną stronę projektu Quality Action:

http://www.qualityaction.eu/tools.php

Polskie tłumaczenie wybranych narzędzi będzie dostępne na stronie internetowej Krajowego Centrum w marcu 2016 roku. Zachęcamy do ich zastosowania!

 

 

 
 wprowadzono: 28.01.2016
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Skip to content