Projekt INTEGRATE, międzynarodowe warsztaty: Testing in Community and in Healthcare Settings. Understanding needs and barriers for testing and linkage to care for people living with HIV, hepatitis and/or TB

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Projekt INTEGRATE, międzynarodowe warsztaty: Testing in Community and in Healthcare Settings. Understanding needs and barriers for testing and linkage to care for people living with HIV, hepatitis and/or TB

W Europie, co druga osoba zakażona HIV jest diagnozowana zbyt późno, a 9 milionów Europejczyków żyjących z przewlekłym wzw B lub C nie jest tego świadoma. Z kolei w państwach Europy Wschodniej (np. Rosja i Ukraina) napotykamy na szczególnie wysoki odsetek koinfekcji HIV i gruźlicy. To rodzi potrzebę zintensyfikowania prac na rzecz wczesnej diagnostyki i integrowania strategii z zakresu profilaktyki, testowania i leczenia HIV, wzw, gruźlicy oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem osób z tzw. populacji kluczowych.

Dlatego też, w  dniach 17-18 czerwca 2019 roku, Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z europejskimi partnerami programu INTEGRATE, zorganizowało w Warszawie międzynarodowe warsztaty regionalne na temat zintegrowanego podejścia do testowania w kierunku HIV, wzw (HCV, HBV), gruźlicy i zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs) na poziome placówek ochrony zdrowia oraz wśród członków społeczności lokalnych.

 

Cel warsztatów

• Weryfikacja istniejących barier (prawnych, organizacyjnych oraz systemowych) na poziomie instytucji państwowych, placówek ochrony zdrowia oraz społeczności lokalnych (community-based), utrudniających prowadzenie diagnostyki. (testowania).

• Przyjrzenie się praktykom wdrażanym na poziomie krajowym w zarządzaniu i implementacji zintegrowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaproponowanie rozwiązań/działań umożliwiających zintegrowane testowanie na poziomie placówek ochrony zdrowia i na poziomie społeczności lokalnych.

• Wzmocnienie zdolności państw (w tym Polski) we wdrażaniu zintegrowanych usług dotyczących  testowania, włączania i utrzymywania w leczeniu osób nowo zakażonych i żyjących z HIV, wzw, gruźlicą, w tym osób z populacji kluczowych.

 

Warsztaty były częścią pakietu roboczego WP 8 (Capacity building) programu INTEGRATE, którego Krajowe Centrum jest wiceliderem. Były one okazją do przyjrzenia się, na jakim etapie procesu integracji działań w ww. obszarach znajdują się obecnie państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i do jakiego stopnia ich działania są zgodne z międzynarodowymi standardami w tym zakresie, m.in. z Deklaracją Dublińską i europejskimi wytycznymi dotyczącymi testowania w kierunku HIV oraz wzw B i C.

Uczestnikami byli przedstawiciele europejskich organizacji partnerskich programu INTEGRATE, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia RP oraz agend Ministerstwa Zdrowia, eksperci reprezentujący instytuty zdrowia, towarzystwa naukowe, doświadczeni klinicyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO).

 

 

wprowadzono: 16.10.2019

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Materiał video nt. systemu redukcji szkód w więziennictwie w krajach europejskich opracowany w ramach projektu HA-REACT

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Projekty - HA-REACT

Materiał video nt. systemu redukcji szkód w więziennictwie w krajach europejskich opracowany w ramach projektu HA-REAC. LINK

 

wprowadzono: 17.01.2019

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Wersja elektroniczna trzech publikacji wypracowanych na potrzeby polskiej Służby Więziennej przez Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach projektu HA-REACT.

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty - HA-REACT

Wersja elektroniczna trzech publikacji wypracowanych na potrzeby polskiej Służby Więziennej przez Krajowe Centrum ds. AIDS  w ramach projektu HA-REACT.

 

wprowadzono: 16.10.2018

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Działania HR w jednostce penitencjarnej w Luksemburgu – projekt HA-REACT

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Wydarzenia

Działania HR w jednostce penitencjarnej w Luksemburgu – projekt HA-REACT


 

wprowadzono: 07.06.2018

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Międzynarodowe warsztaty w ramach programu HA-REACT

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Wydarzenia

Międzynarodowe warsztaty w ramach programu HA-REACT 14-15.11.2017

W ramach projektu HA-REACT w dniach 14-15 listopada 2017 r., Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej (CZSW), zorganizowało międzynarodowe warsztaty „treningu trenerów” pt. „Terapia substytucyjna oraz działania redukcji szkód: wyzwania dla zakładów karnych oraz systemu prawa karnego”. W warsztatach wzięło udział ponad 40 uczestników – ekspertów medycznych i socjalnych oraz terapeutów pracujących w służbach więziennych w Polsce, Niemczech, Czechach, Luksemburgu, na Węgrzech, Litwie, Łotwie oraz w Grecji odpowiedzialnych za planowanie i wdrażanie programów leczenia, w tym ARV oraz działań redukcji szkód. Jednym
z osiągnięć warsztatów była adaptacja do warunków polskich dokumentu pt. „Przewodnik po terapii substytucyjnej” autorstwa Heino Stӧvera. Pozycja ta wkrótce ukaże się drukiem,
i wzbogacona będzie o ilustracje wykonane przez osadzonych z Aresztu Śledczego Służewiec w Warszawie oraz o ich opinie dotyczące terapii substytucyjnej.

Praca plastyczna jednego z osadzonych pt. „Terapia metadonowa”.


wprowadzono: 29.11.2017

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Projekt INTEGRATE

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

Trzeci Program Działań UE w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020 – promowanie zdrowia w Europie poprzez zachęcanie państw członkowskich do podejmowania współpracy w celu ulepszania polityki zdrowotnej z korzyścią dla obywateli.
W ramach tego Programu od 1 IX 2017 działa projekt INTEGRATE (HP-JA-2016), jego koordynatorem jest Dorthe Raben (CHIP Dania). W jego ramach Krajowe Centrum ds. AIDS wraz z 28 innymi instytucjami oraz organizacjami z Serbii oraz z 15 państw UE: (Chorwacja, Dania, Estonia, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Wielka Brytania) uczestniczą we wspólnej pracy prowadzonej na rzecz integrowania strategii z zakresu profilaktyki, testowania i leczenia HIV, wzw, gruźlicy oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową (ang. Joint Action on integrating prevention, testing and link to care strategies across HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe – INTEGRATE – HP-JA-2016). Pod uwagę bierze się te cztery jednostki chorobowe z uwagi na: podobną drogę transmisji, a  w przypadku gruźlicy z uwagi na koinfekcyjność i częste jej występowanie wśród populacji kluczowych.
Projekt INTEGRATE stanowi pochodną projektów wcześniejszych: COBATEST, Quality Action, OptTEST, Euro, HA-REACT, HEPCARE. Prowadzenie działań w ramach projektu zostało zaplanowane na lata 2017-2020.
Cel główny projektu INTEGRATE: zwiększenie liczby wczesnych diagnoz HIV/wzw/gruźlicy/zakażeń przenoszonych droga płciową oraz objęcie pacjentów działaniami profilaktycznymi, leczniczymi i opiekuńczym, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów wywodzących się z populacji kluczowych o utrudnionym dostępie do świadczeń służby zdrowia. Głównym zadaniem projektu INTEGRATE będzie wykonanie oceny pracy narzędzi stosowanych przy diagnostyce jednej jednostki chorobowej (HIV) oraz włączaniu pacjentów HIV+ do systemu służby zdrowia mogą sprawdzić w przypadku pozostałych jednostek chorobowych (wzw, TB oraz STI).
Krajowe Centrum ds. AIDS, uczestniczy jako partner wiodący w trzech pakietach roboczych projektu, w tym w pakiecie WP8, jako jego wicelider:
1.  Pakiet 5 (WP5): Integrating testing and linkage to care of STIs/HIV/HCV/TB – Integracja testowania oraz włączania zdiagnozowanych pacjentów STIs/HIV/HCV/TB do systemu służby zdrowia.
2.  Pakiet 6 (WP6): Monitoring and evaluation to HIV, HCV and STIs testing and linkage to care – Monitoring i ewaluacja testowania w kierunku HIV, HCV oraz STIs oraz włączanie zdiagnozowanych pacjentów do system służby zdrowia.
3.  Pakiet 8 (WP8): Capacity building – Budowanie kompetencji.
W ramach pakietów WP 5 i WP6, planowany jest udział Krajowego Centrum ds. AIDS (wspólnie z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH) w działaniach pilotażowych, wspierających prace nad wykrywalnością HIV poprzez testowanie, wzw, gruźlicy i zakażeń przenoszonych drogą płciową w ramach Europejskiego Tygodnia Testowania, jak również mających na celu wzrost wykorzystania narzędzi służących testowaniu, a następnie utrzymaniu pacjenta w leczeniu przez placówki udzielające świadczeń medycznych.
W ramach pakietu WP8 planowane jest zorganizowanie trzech spotkań regionalnych: w Polsce, we Włoszech oraz Estonii, wykorzystujących narzędzia i tematy wypracowane w ramach pozostałych pakietów roboczych programu INTEGRATE.
Łączny budżet projektu to 2,4 miliony Euro, a ten przyznany na działania realizowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach Programu INTEGRATE wynosi 69 089,90 EUR, co stanowi równowartość około 290 000 złotych PLN, po przeliczeniu według kursu (1 EUR=4,2 PLN).
Warunkiem uczestnictwa w programie Joint Action było posiadanie środków finansowych na tzw. wkładu własnego. Państwa UE, w których dochód na głowę mieszkańca wynosi poniżej 90% średniej unijnej (np. Polska) mają prawo do dofinansowania działań z Komisji Europejskiej w wysokości do 80% (kryterium: exceptional utility).
Kraje biorące udział w projekcie INTEGRATE:

Pakiety robocze:
1)  Koordynacja – RegionH/CHIP (Dania)
2)  Promowanie wyników projektu (dissemination) – CERTH (Grecja) – platforma wiedzy oraz konferencja HepHIV 2019 w Rumunii w ramach prezydencji tego kraju.
3)  Monitoring i ewaluacja – IPMN (Rumunia), PHE (Wielka Brytania)
4) Rozwój strategii oraz sustainability – ARCIGAY (Włochy), TAI (Estonia) – kwestionariusz dot. doświadczeń pacjentów, przegląd rekomendacji o szczeblu krajowym, włączenie ich do innych dokumentów przewodnich. Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju dla projektu oraz umożliwienie integracji jego pochodnych do programów krajowych oraz planów działania poprzez opracowanie przewodników dla poszczególnych krajów oraz na rzecz działań prowadzonych przez interesariuszy na poziomie krajowym.
5)  Integracja testowania oraz włączania zdiagnozowanych pacjentów STIs/HIV/HCV/TB do systemu służby zdrowia – RegionH/CHIP (Dania), PHE (Wielka Brytania) – rozbudowa narzędzi pomocnych przy prowadzeniu zintegrowanego testowania na bazie wyników projektu OptTEST przy wykorzystaniu działań prowadzonych w czasie Europejskiego Tygodnia Testowania.
6)  Monitoring testowania w kierunku HIV, wzw oraz  STIs oraz włączanie zdiagnozowanych pacjentów do systemu służby zdrowia –– ICO (Hiszpania), NIJZ (Słowenia) – podniesienie poziomu systemów monitoringu, łączenie ich z systemami nadzoru (ECDC, WHO, poziomy krajowe). Prowadzenie działań w porozumieniu z pakietem 5 oraz na bazie wyników projektów EuroHIVEdat oraz OptTEST.
7)  Podniesienie poziomu stosowania narzędzi ICT oraz zwiększenie częstotliwości powiadomień partnera w ramach wdrażania profilaktyki skojarzonej – UCD (Irlandia), LILA MILANO (Włochy) – testowanie połączone z profilaktyką oraz powiadamianiem partnera, udział ekspertów z WHO. Podniesienie poziomu komunikacji dot. profilaktyki skojarzonej (połączenie działań z pakietem roboczym 5 dot. testowania) jak również powiadomienia partnera. Bliska współpraca z WHO w celu zapewnienia synergii ze strategią WHO.
8)  Budowanie kompetencji – FVM (Włochy), NAC (Polska) – kwestionariusz dot. potrzeb szkoleniowych – tak jak pakiet roboczy 4 jest pakietem przekrojowym projektu – identyfikacja potrzeb szkoleniowych – trzy warsztaty regionalne (Polska, Włochy oraz Estonia w połączeniu z konferencją HepHIV podczas prezydencji tego kraju).

Projekt INTEGRATE ma ambicję włączania w swe działania nowe kraje oraz nowych partnerów w celu zapewnienia synergii oraz długofalowości rezultatów.

 
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Międzynarodowe seminarium w ramach programu HA-REACT

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Wydarzenia

Międzynarodowe seminarium w ramach programu HA-REACT 7-9.03.2017

Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej w Polsce, zorganizowały  dwa międzynarodowe spotkania nt. opieki zdrowotnej, w tym leczenia substytucyjnego w zakładach penitencjarnych, w kontekście osób stosujących środki odurzające oraz osób zakażonych HIV i infekcjami powiązanymi. Seminarium odbyło się w dniach w dniach 7-9 marca 2017 w Warszawie, a warsztaty szkoleniowe w dniach 13-16 listopada w Popowie. Spotkania organizowane są w ramach Trzeciego Programu Działań Unii Europejskiej w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020, wspólnych działań na rzecz zapobiegania HIV i koinfekcjom HIV oraz redukcji szkód – Joint Action Programme: HIV and co-infection prevention and harm reduction (HA-REACT).

W spotkaniach brali udział eksperci i decydenci z Polski, Niemiec, Czech, Luksemburga, Węgier, Litwy, Łotwy i Grecji, którzy są odpowiedzialni za planowanie i wdrażanie programów leczenia oraz redukcję szkód w zakładach penitencjarnych w swoich krajach.

Ww. osiem państw jest uczestnikami pakietu szóstego programu HA-REACT pt.: Redukcja szkód i kontynuowanie programu leczenia w więzieniach (Harm reduction and continuity of care in prisons).

Celem projektu jest nakreślenie ogólnego obrazu leczenia substytucyjnego oraz działań powiązanych z redukcją szkód w zakładach karnych w państwach uczestniczących w projekcie, w kontekście uregulowań międzynarodowych (WHO, UNODC, UNAIDS, UE) oraz krajowych, a także przygotowanie wkładu merytorycznego do programu szkoleń dla pracowników medycznych i socjalnych europejskich służ więziennych, w tym służby więziennej w Polsce.  Docelowo, szkolenia mają ułatwić świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie leczenia substytucyjnego (OST) oraz redukcji szkód w zakładach penitencjarnych oraz pomóc w zapewnieniu ciągłości leczenia skazanych, uzależnionych od narkotyków, żyjących z HIV/AIDS lub cierpiących na koinfekcje HIV, w tym: HBV, HCV, gruźlicę i choroby przenoszone drogą płciową.

 

Pełną informację na temat programu HA-REACT można uzyskać pod adresem:

http://www.hareact.eu/en

                     

 

 

 

wprowadzono: 03.03.2017

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Zakończenie projektu Quality Action. Konferencja podsumowująca 26-27 stycznia 2016.

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

Zakończenie projektu Quality Action. Konferencja podsumowująca 26-27 stycznia 2016.

 W dniach 26 – 27 stycznia 2016 roku na konferencji w Berlinie uroczyście podsumowano dokonania projektu Quality Action współfinansowanego przez Komisję Europejską
(wspólne działanie rządów państw UE oraz KE na rzecz podniesienia jakości programów i projektów profilaktycznych HIV/AIDS). Koordynatorem projektu prowadzonego w latach 2013-2016 było niemiecke BZgA – Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej. W ramach realizowanych pakietów roboczych opracowano pięć praktycznych narzędzi (QIP,  PQD, Succeed, PIQA, Shift) pomocnych przy wykonywaniu analizy jakości proponowanych lub już prowadzonych programów lub projektów o tematyce HIV/AIDS. Z narzędziami tymi
można się zapoznać poprzez oficjalną stronę projektu Quality Action:

http://www.qualityaction.eu/tools.php

Polskie tłumaczenie wybranych narzędzi będzie dostępne na stronie internetowej Krajowego Centrum w marcu 2016 roku. Zachęcamy do ich zastosowania!

 

 

 
 wprowadzono: 28.01.2016
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Wspólne działania UE w ramach projektu HA-REACT

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

projekt HA-REACT

Wspólne działania Unii Europejskiej na rzecz zapobiegania HIV i ko-infekcjom oraz redukcji szkód (HA-REACT)

W dniach 14-15 stycznia 2016 roku w Wilnie, odbyło się spotkanie rozpoczynające program wspólnych działań Unii Europejskiej na rzecz zapobiegania HIV i ko-infekcjom oraz redukcji szkód (EU Joint Action on HIV and co-infection prevention and harm reduction). Nadrzędnym celem programu HA-REACT jest poprawa profilaktyki HIV i infekcji powiązanych, zwłaszcza gruźlicy (TB) i wirusowego zapalenia wątroby, wśród osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach (PWID). Trzyletni program został uruchomiony pod koniec 2015 roku i jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej (UE). HA-REACT realizuje 23 partnerów z 18 państw członkowskich UE, których wspomagają partnerzy współpracujący, wśród nich: Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Program wdrażany jest przede wszystkim w trzech państwach: na Litwie, Łotwie i na Węgrzech (tzw. państwa priorytetowe programu), zaś narzędzia oraz rekomendacje wypracowane w trakcie realizacji mają posłużyć wszystkim państwom członkowskim UE.

Cele cząstkowe programu HA-REACT:

  • znacząco przyczynić się do eliminacji HIV oraz do ograniczenia przypadków gruźlicy (TB) i wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród osób stosujących narkotyki w iniekcjach (PWID) w Unii Europejskiej do roku 2020. Cel ten jest zgodny z przedmiotowymi planami działań strategicznych Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia, UNAIDS oraz Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości;
  • pomóc tym państwom UE, w których występują ograniczenia w prowadzeniu skutecznych i opartych na dowodach naukowych działań zapobiegawczych lub gdy działania te nie są wdrażane na odpowiednio szeroką skalę;
  • zachęcić wszystkie państwa członkowskie UE do realizowania kompleksowych i wysokiej jakości programów redukcji szkód, będących istotnym elementem strategii poprawy profilaktyki i leczenia HIV, gruźlicy i wirusowego zapalenia wątroby.

Działania realizowane w ramach poszczególnych pakietów roboczych HA-REACT, będą skoncentrowane wokół tematu zwiększania dostępności testów w kierunku HIV, gruźlicy i wirusowego zapalenia wątroby dla osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach, włączenia tychże osób do systemu służby zdrowia, pokonywania barier, uniemożliwiających zwiększanie zasięgu programów redukcji szkód oraz poprawy tychże programów, poprawy świadczeń zdrowotnych w zakładach penitencjarnych, a także promowania opieki zdrowotnej nakierowanej na PWID.

Budżet programu: 3.7 miliona EUR.

HA-REACT, koordynowany jest przez Narodowy Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej z Finlandii i prowadzony przez Komitet Sterujący, składający się z liderów poszczególnych pakietów roboczych.

Organizacje partnerskie programu, w tym Krajowe Centrum ds. AIDS, reprezentują następujące państwa UE: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Słowenia, Hiszpania.

Krajowe Centrum ds. AIDS, jako partner wiodący uczestniczy w dwóch pakietach roboczych:

Pakiet 6:  Harm reduction and continuity of care in prisons (WP6).

Pakiet 8:  Sustainability and long-term funding (WP8).

Link do oficjalnej strony projektu: www.hareact.eu

wprowadzono: 18.01.2016

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Trzeci Program Działań Unii Europejskiej w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020

TELEFONY ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

Trzeci Program Działań Unii Europejskiej w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020

Celem Trzeciego Programu jest promowanie zdrowia w Europie poprzez zachęcanie państw członkowskich do podejmowania współpracy w celu ulepszania polityki zdrowotnej z korzyścią dla obywateli. Program ma także wspierać i uzupełniać inicjatywy w zakresie zdrowia podejmowane przez państwa członkowskie. Program realizowany jest w oparciu o roczne programy pracy wyznaczające działania w obszarach priorytetowych określone w rozporządzeniu UE nr 282/2014 w sprawie Programu.

Krajowe Centrum ds. AIDS jako jedna z 23 instytucji/organizacji z 18 państw UE będzie uczestniczyć w drugim obszarze tematycznym Programu, poświęconym HIV/AIDS, w ramach projektu: Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction (HA-REACT) (Wspólne działania na rzecz zapobiegania HIV
i koinfekcji oraz redukcji szkód).

  • Działania w ramach projektu zostały zaplanowane na lata 2015-2018 /36 miesięcy, począwszy od 01.10.2015.
  • Koordynatorem projektu jest National Institute for Health and Welfare – THL z Helsinek /Finlandia.
  • Budżet projektu wynosi 3 750 000 EUR.

 

Planowane jest uczestnictwo Krajowego Centrum ds. AIDS w dwóch pakietach roboczych:

  • Wzrost dostępu do programów redukcji szkód i kontynuacji leczenia osób stosujących narkotyki w iniekcjach (w tym: zakażonych HIV) w więzieniach (pakiet 6 projektu);
  • Wzmocnienie i zapewnienie zrównoważonej odpowiedzi na HIV na poziomie krajowym w zakresie dostępności i jakości usług medycznych dla osób stosujących narkotyki
    w iniekcjach (pakiet 8).

 

Spotkanie inaugurujące projekt planowane jest na drugą połowę stycznia 2016 r.

 

wprowadzono: 12.11.2015

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej