Archiwum 2007-2011

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Krajowy program

Print Friendly, PDF & Email

Archiwum 2007-2011

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Projekt INTEGRATE

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

Trzeci Program Działań UE w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020 – promowanie zdrowia w Europie poprzez zachęcanie państw członkowskich do podejmowania współpracy w celu ulepszania polityki zdrowotnej z korzyścią dla obywateli.
W ramach tego Programu od 1 IX 2017 działa projekt INTEGRATE (HP-JA-2016), jego koordynatorem jest Dorthe Raben (CHIP Dania). W jego ramach Krajowe Centrum ds. AIDS wraz z 28 innymi instytucjami oraz organizacjami z Serbii oraz z 15 państw UE: (Chorwacja, Dania, Estonia, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Wielka Brytania) uczestniczą we wspólnej pracy prowadzonej na rzecz integrowania strategii z zakresu profilaktyki, testowania i leczenia HIV, wzw, gruźlicy oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową (ang. Joint Action on integrating prevention, testing and link to care strategies across HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe – INTEGRATE – HP-JA-2016). Pod uwagę bierze się te cztery jednostki chorobowe z uwagi na: podobną drogę transmisji, a  w przypadku gruźlicy z uwagi na koinfekcyjność i częste jej występowanie wśród populacji kluczowych.
Projekt INTEGRATE stanowi pochodną projektów wcześniejszych: COBATEST, Quality Action, OptTEST, Euro, HA-REACT, HEPCARE. Prowadzenie działań w ramach projektu zostało zaplanowane na lata 2017-2020.
Cel główny projektu INTEGRATE: zwiększenie liczby wczesnych diagnoz HIV/wzw/gruźlicy/zakażeń przenoszonych droga płciową oraz objęcie pacjentów działaniami profilaktycznymi, leczniczymi i opiekuńczym, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów wywodzących się z populacji kluczowych o utrudnionym dostępie do świadczeń służby zdrowia. Głównym zadaniem projektu INTEGRATE będzie wykonanie oceny pracy narzędzi stosowanych przy diagnostyce jednej jednostki chorobowej (HIV) oraz włączaniu pacjentów HIV+ do systemu służby zdrowia mogą sprawdzić w przypadku pozostałych jednostek chorobowych (wzw, TB oraz STI).
Krajowe Centrum ds. AIDS, uczestniczy jako partner wiodący w trzech pakietach roboczych projektu, w tym w pakiecie WP8, jako jego wicelider:
1.  Pakiet 5 (WP5): Integrating testing and linkage to care of STIs/HIV/HCV/TB – Integracja testowania oraz włączania zdiagnozowanych pacjentów STIs/HIV/HCV/TB do systemu służby zdrowia.
2.  Pakiet 6 (WP6): Monitoring and evaluation to HIV, HCV and STIs testing and linkage to care – Monitoring i ewaluacja testowania w kierunku HIV, HCV oraz STIs oraz włączanie zdiagnozowanych pacjentów do system służby zdrowia.
3.  Pakiet 8 (WP8): Capacity building – Budowanie kompetencji.
W ramach pakietów WP 5 i WP6, planowany jest udział Krajowego Centrum ds. AIDS (wspólnie z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH) w działaniach pilotażowych, wspierających prace nad wykrywalnością HIV poprzez testowanie, wzw, gruźlicy i zakażeń przenoszonych drogą płciową w ramach Europejskiego Tygodnia Testowania, jak również mających na celu wzrost wykorzystania narzędzi służących testowaniu, a następnie utrzymaniu pacjenta w leczeniu przez placówki udzielające świadczeń medycznych.
W ramach pakietu WP8 planowane jest zorganizowanie trzech spotkań regionalnych: w Polsce, we Włoszech oraz Estonii, wykorzystujących narzędzia i tematy wypracowane w ramach pozostałych pakietów roboczych programu INTEGRATE.
Łączny budżet projektu to 2,4 miliony Euro, a ten przyznany na działania realizowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach Programu INTEGRATE wynosi 69 089,90 EUR, co stanowi równowartość około 290 000 złotych PLN, po przeliczeniu według kursu (1 EUR=4,2 PLN).
Warunkiem uczestnictwa w programie Joint Action było posiadanie środków finansowych na tzw. wkładu własnego. Państwa UE, w których dochód na głowę mieszkańca wynosi poniżej 90% średniej unijnej (np. Polska) mają prawo do dofinansowania działań z Komisji Europejskiej w wysokości do 80% (kryterium: exceptional utility).
Kraje biorące udział w projekcie INTEGRATE:

Pakiety robocze:
1)  Koordynacja – RegionH/CHIP (Dania)
2)  Promowanie wyników projektu (dissemination) – CERTH (Grecja) – platforma wiedzy oraz konferencja HepHIV 2019 w Rumunii w ramach prezydencji tego kraju.
3)  Monitoring i ewaluacja – IPMN (Rumunia), PHE (Wielka Brytania)
4) Rozwój strategii oraz sustainability – ARCIGAY (Włochy), TAI (Estonia) – kwestionariusz dot. doświadczeń pacjentów, przegląd rekomendacji o szczeblu krajowym, włączenie ich do innych dokumentów przewodnich. Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju dla projektu oraz umożliwienie integracji jego pochodnych do programów krajowych oraz planów działania poprzez opracowanie przewodników dla poszczególnych krajów oraz na rzecz działań prowadzonych przez interesariuszy na poziomie krajowym.
5)  Integracja testowania oraz włączania zdiagnozowanych pacjentów STIs/HIV/HCV/TB do systemu służby zdrowia – RegionH/CHIP (Dania), PHE (Wielka Brytania) – rozbudowa narzędzi pomocnych przy prowadzeniu zintegrowanego testowania na bazie wyników projektu OptTEST przy wykorzystaniu działań prowadzonych w czasie Europejskiego Tygodnia Testowania.
6)  Monitoring testowania w kierunku HIV, wzw oraz  STIs oraz włączanie zdiagnozowanych pacjentów do systemu służby zdrowia –– ICO (Hiszpania), NIJZ (Słowenia) – podniesienie poziomu systemów monitoringu, łączenie ich z systemami nadzoru (ECDC, WHO, poziomy krajowe). Prowadzenie działań w porozumieniu z pakietem 5 oraz na bazie wyników projektów EuroHIVEdat oraz OptTEST.
7)  Podniesienie poziomu stosowania narzędzi ICT oraz zwiększenie częstotliwości powiadomień partnera w ramach wdrażania profilaktyki skojarzonej – UCD (Irlandia), LILA MILANO (Włochy) – testowanie połączone z profilaktyką oraz powiadamianiem partnera, udział ekspertów z WHO. Podniesienie poziomu komunikacji dot. profilaktyki skojarzonej (połączenie działań z pakietem roboczym 5 dot. testowania) jak również powiadomienia partnera. Bliska współpraca z WHO w celu zapewnienia synergii ze strategią WHO.
8)  Budowanie kompetencji – FVM (Włochy), NAC (Polska) – kwestionariusz dot. potrzeb szkoleniowych – tak jak pakiet roboczy 4 jest pakietem przekrojowym projektu – identyfikacja potrzeb szkoleniowych – trzy warsztaty regionalne (Polska, Włochy oraz Estonia w połączeniu z konferencją HepHIV podczas prezydencji tego kraju).

Projekt INTEGRATE ma ambicję włączania w swe działania nowe kraje oraz nowych partnerów w celu zapewnienia synergii oraz długofalowości rezultatów.

 
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Projekty

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Raporty za rok 2018

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS

czynny we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00 – 21.00
*połączenie bezpłatne

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Raporty z wycinków

Raporty za rok 2018

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2022

więcej

Skip to content