Spotkanie wysokiego szczebla ONZ w sprawie HIV/AIDS – 2021 The High-Level Meeting on AIDS, w dniach 8 – 10 czerwca b.r. (wirtualnie)

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Informacje prasowe

Print Friendly, PDF & Email

Spotkanie wysokiego szczebla ONZ w sprawie HIV/AIDS – 2021 The High-Level Meeting on AIDS, w dniach 8 - 10 czerwca b.r. (wirtualnie)

logoW dniach 08 – 10 czerwca 2021 r., w siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbywa się Spotkanie wysokiego szczebla ONZ, poświęcone przeglądowi postępów w zwalczaniu epidemii HIV/AIDS na świecie w ciągu ostatnich pięciu lat, tj. okresu od spotkania, które odbyło się w 2016 roku.

W pierwszym dniu obrad Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło nową deklarację polityczną w sprawie HIV/AIDS, która wskazuje główne kierunki działań w nadchodzących latach. Spotkanie wysokiego szczebla otwiera dziesięcioletni okres, w którym do 2030 roku ma nastąpić eliminacja AIDS, jako jednego z czynników zagrażających zdrowiu publicznemu (zgodnie z globalną strategią UNAIDS) oraz zmniejszenie nierówności w dostępie do profilaktyki i leczenia HIV/AIDS. Spotkanie odbywa się w historycznym momencie, tzn. 40 lat po zdiagnozowaniu i opisaniu pierwszych przypadków HIV na świecie i 25 lat od powstania Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS (UNAIDS).

 

Deklaracja Polityczna stanowi kontynuację poprzedniej deklaracji z 2016 roku – Political Declaration On the Fast-Track to End AIDS in the age of Sustainable Development. Przewiduje się nawiązanie do Raportu Sekretarza Generalnego ONZ António Guterresa, Addressing inequalities and getting back on track to end AIDS by 2030, w którym apeluje on do likwidowania nierówności hamujących postępy w globalnym zwalczaniu HIV/AIDS i zakończenie epidemii w 2030 roku oraz do nowej globalnej strategii AIDS na lata 2021-2026 – End Inequalities. End AIDS. Global AIDS Strategy 2021-2026.

 

Końcowa treść Deklaracji została wypracowana w oparciu o negocjacje pomiędzy państwami członkowskimi ONZ, uzupełniona o główne tezy Raportu Sekretarza Generalnego oraz uwagi przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

 

Uczestnicy paneli omawiają, m.in. następujące tematy:

– nierówności pomiędzy państwami i poszczególnymi obszarami geograficznymi w dostępie do profilaktyki i świadczeń medycznych związanych z HIV/AIDS;

– przeciwdziałanie HIV/AIDS wśród osób o największym ryzyku zakażeń (populacje kluczowe); – zbieranie i wykorzystywanie danych naukowych do ogniskowania działań profilaktyczno- diagnostyczno-leczniczych HIV/AIDS i STI.

– opieka pediatryczna nad dziećmi zakażonymi HIV;

– potrzeby państw i regionów w zakresie inwestycji w profilaktykę HIV adresowaną do populacji o największym ryzyku zakażeń;

– zwiększenie testowania w populacjach kluczowych i wśród ogółu społeczeństwa, po to, aby osiągnąć cele 95-95- 95 dotyczące diagnostyki i leczenia HIV/AIDS, założone w planie działań do 2025 roku i w strategii eliminacji AIDS do 2030 roku;

– możliwości realizacji strategii 10-10-10 w kontekście równego dostępu (cena-jakość-dostępność) do leczenia/leków, produktów leczniczych i nowych metod diagnostyki. Strategia 10-10-10 zakłada, że do 2025 roku mniej niż 10% państw będzie ograniczało swoim obywatelom swobodny dostęp do wymiaru sprawiedliwości, mniej niż 10% osób z populacji kluczowych – żyjących z HIV, będzie doświadczało stygmatyzacji i dyskryminacji, mniej niż 10% kobiet, dziewcząt, osób żyjących z HIV i z populacji kluczowych będzie doświadczać przemocy i nierówności związanych z płcią.

 

Omawiane jest również finansowanie globalnych działań na rzecz przeciwdziałania HIV/AIDS w najbliższych latach. Problemem jest dynamicznie zmieniające się środowisko ekonomiczne, spadek nakładów na profilaktykę, braki kadrowe wśród specjalistów HIV i STI, niedofinansowanie organizacji pozarządowych, nowe zagrożenia dla zdrowia ludności, takie jak pandemia SARS-CoV-2. Paneliści dyskutują możliwość wykorzystania budżetu przeznaczonego na walkę z HIV/AIDS na inne działania, których celem jest dostępność świadczeń medycznych i ogólna poprawa zdrowia ludności (Universal Health Coverage). Omówione są sposoby zapewnienia środków na realizację programów zdrowotnych, wziąwszy pod uwagę sytuacje nadzwyczajne i kryzysowe, takie jak pandemia COVID-19 oraz konieczność utrzymania programów na odpowiednio wysokim poziomie. W czasie dyskusji poruszane są także kwestie ekonomiczne, hamujące funkcjonowanie programów przeciwdziałania HIV/AIDS i STI, takie jak: zadłużenie organizacji i obywateli, wysokie podatki, nielegalny handel, brak ciągłości działań oraz nierówny dostęp ludności do świadczeń profilaktyczno-leczniczych.

 

Dyskutowane są również kwestie praw kobiet i praw człowieka (ogólnie) w kontekście nierówności w dostępie do profilaktyki i świadczeń medycznych HIV/AIDS.

 

Omawiane są także możliwości jakie daje współpraca wielosektorowa w zwalczaniu COVID-19 i HIV oraz wykorzystanie najlepszych praktyk (zmiany strukturalne, polityka, innowacje) do budowania systemu gotowości i odpowiadania na zagrożenia zdrowotne w długim okresie (preparedness and response system) – co jest zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

 

Delegacji Polskiej na spotkaniu wysokiego szczebla ONZ przewodniczy Pani Anna Goławska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

 

 

 

 

 

wprowadzono: 09.06.2021

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Projekt INTEGRATE, międzynarodowe warsztaty: Testing in Community and in Healthcare Settings. Understanding needs and barriers for testing and linkage to care for people living with HIV, hepatitis and/or TB

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Projekt INTEGRATE, międzynarodowe warsztaty: Testing in Community and in Healthcare Settings. Understanding needs and barriers for testing and linkage to care for people living with HIV, hepatitis and/or TB

W Europie, co druga osoba zakażona HIV jest diagnozowana zbyt późno, a 9 milionów Europejczyków żyjących z przewlekłym wzw B lub C nie jest tego świadoma. Z kolei w państwach Europy Wschodniej (np. Rosja i Ukraina) napotykamy na szczególnie wysoki odsetek koinfekcji HIV i gruźlicy. To rodzi potrzebę zintensyfikowania prac na rzecz wczesnej diagnostyki i integrowania strategii z zakresu profilaktyki, testowania i leczenia HIV, wzw, gruźlicy oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem osób z tzw. populacji kluczowych.

Dlatego też, w  dniach 17-18 czerwca 2019 roku, Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z europejskimi partnerami programu INTEGRATE, zorganizowało w Warszawie międzynarodowe warsztaty regionalne na temat zintegrowanego podejścia do testowania w kierunku HIV, wzw (HCV, HBV), gruźlicy i zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs) na poziome placówek ochrony zdrowia oraz wśród członków społeczności lokalnych.

 

Cel warsztatów

• Weryfikacja istniejących barier (prawnych, organizacyjnych oraz systemowych) na poziomie instytucji państwowych, placówek ochrony zdrowia oraz społeczności lokalnych (community-based), utrudniających prowadzenie diagnostyki. (testowania).

• Przyjrzenie się praktykom wdrażanym na poziomie krajowym w zarządzaniu i implementacji zintegrowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz zaproponowanie rozwiązań/działań umożliwiających zintegrowane testowanie na poziomie placówek ochrony zdrowia i na poziomie społeczności lokalnych.

• Wzmocnienie zdolności państw (w tym Polski) we wdrażaniu zintegrowanych usług dotyczących  testowania, włączania i utrzymywania w leczeniu osób nowo zakażonych i żyjących z HIV, wzw, gruźlicą, w tym osób z populacji kluczowych.

 

Warsztaty były częścią pakietu roboczego WP 8 (Capacity building) programu INTEGRATE, którego Krajowe Centrum jest wiceliderem. Były one okazją do przyjrzenia się, na jakim etapie procesu integracji działań w ww. obszarach znajdują się obecnie państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i do jakiego stopnia ich działania są zgodne z międzynarodowymi standardami w tym zakresie, m.in. z Deklaracją Dublińską i europejskimi wytycznymi dotyczącymi testowania w kierunku HIV oraz wzw B i C.

Uczestnikami byli przedstawiciele europejskich organizacji partnerskich programu INTEGRATE, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia RP oraz agend Ministerstwa Zdrowia, eksperci reprezentujący instytuty zdrowia, towarzystwa naukowe, doświadczeni klinicyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO).

 

 

wprowadzono: 16.10.2019

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raport ECDC: Public health guidance on HIV, hepatitis B and C testing in the EU/EEA

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport ECDC: Public health guidance on HIV, hepatitis B and C testing in the EU/EEA

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raport ECDC: HIV/AIDS surveillance in Europe 2018 – 2017 data

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport ECDC: HIV/AIDS surveillance in Europe 2018 - 2017 data

wprowadzono: 16.10.2019

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raport UNAIDS 2018

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport UNAIDS 2018

wprowadzono: 16.10.2019

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie w 2018 r.

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

MELDUNKI EPIDEMIOLOGICZNE - ŚWIAT

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie 2018 r.

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie w 2018 roku wg. danych UNAIDS, ECDC, WHO:

 

Liczba osób żyjących z HIV –  37.9 mln

Liczba osób leczonych antyretrowirusowo – 23.3 mln

Liczba osób nowo zakażonych HIV – 1.7 mln

Liczba zgonów związanych z AIDS – 770 tys.

Liczba osób zakażonych HIV od początku epidemii – 74.9 mln.

Liczba osób, które zmarły z powodu AIDS od początku epidemii – 32.0 mln

Link: https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet

 

 

Statystyka regionalna WHO EURO (2017):

 

W 2017 roku w regionie europejskim WHO (WHO EURO) odnotowano łącznie 159 420 nowych zakażeń HIV (20/100 tys.). Większość, 82% nowo zakażonych osób pochodzi ze wschodniej części regionu (130 861), 14%
(22 354 osoby) z zachodniej, 4% (6205 osób) z centralnej części WHO EURO. Dwa państwa (Federacja Rosyjska i Ukraina) odnotowują u siebie najwyższy odsetek nowych zakażeń HIV w Europe (75%) oraz najwyższy (92%) we wschodniej części regionu.

W Europie największy odsetek nowo zakażonych HIV, stanowią osoby młode w wieku 30-19 lat (36%), 15-24 lata (9%). Wysoki odsetek nowo zakażonych HIV stanowią także osoby powyżej 50 r.ż. (16%).

Główną drogą zakażenia HIV w Europie są kontakty heteroseksualne (49%) oraz kontakty seksualne pomiędzy mężczyznami (21%). 13% nowych zakażeń HIV ma miejsce w populacji osób wstrzykujących substancje psychoaktywne.

Link: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/hivaids-surveillance-europe-2018-2017-data

 

wprowadzono: 16.10.2019

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Materiał video nt. systemu redukcji szkód w więziennictwie w krajach europejskich opracowany w ramach projektu HA-REACT

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Projekty - HA-REACT

Materiał video nt. systemu redukcji szkód w więziennictwie w krajach europejskich opracowany w ramach projektu HA-REAC. LINK

 

wprowadzono: 17.01.2019

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raport UNAIDS 2017

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport UNAIDS 2017

 

wprowadzono: 20.11.2018

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raport ECDC/WHO nt. sytuacji HIV i AIDS w Europie w roku 2016

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport ECDC/WHO nt. sytuacji HIV i AIDS w Europie w roku 2016

Najnowszy raport ECDC oraz WHO Europe dot. sytuacji HIV/AIDS w państwach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego w roku 2016.

 

wprowadzono: 20.11.2018

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie w 2016 r.

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

MELDUNKI EPIDEMIOLOGICZNE - ŚWIAT

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie 2016 r.

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie w 2016 roku wg. danych UNAIDS i ECDC

 

Liczba osób żyjących z HIV na świecie – 36.7 mln

w tym:

osoby dorosłe – 34.5 mln (w tym: kobiety powyżej 15 r.ż. – 17.8 mln)

dzieci poniżej 15 r.ż. – 2.1 mln

————————————————————————————————————–

Liczba nowych zakażeń na świecie– 1.8 mln

w tym:

osoby dorosłe – 1.7 mln

dzieci poniżej 15 r.ż. – 160 tys.

Liczba zgonów z powodu AIDS na świecie – 1.0 mln

w tym:

osoby dorosłe – 890 tys.

dzieci poniżej 15 r.ż. – 120 tys.

 

Statystyka regionalna:

Europa Wschodnia i Azja Centralna – 1.6. mln osób dorosłych i dzieci żyjących z HIV, w tym 190 tys. nowych zakażeń w 2016 roku.

Europa Zachodnia i Centralna – 2.1 mln osób dorosłych i dzieci żyjących z HIV, w tym 73 tys. nowych zakażeń w 2016 roku

W 31 państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego odnotowano w 2016 roku łącznie 29 444 nowych zakażeń HIV (5.9/100 tys.).

 

wprowadzono: 20.11.2018

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Rozmiar czcionek
Wysoki kontrast