Meldunki epidemiologiczne – świat

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Publikacje

Print Friendly, PDF & Email

Wersja elektroniczna

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Projekt INTEGRATE

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

Trzeci Program Działań UE w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020 – promowanie zdrowia w Europie poprzez zachęcanie państw członkowskich do podejmowania współpracy w celu ulepszania polityki zdrowotnej z korzyścią dla obywateli.
W ramach tego Programu od 1 IX 2017 działa projekt INTEGRATE (HP-JA-2016), jego koordynatorem jest Dorthe Raben (CHIP Dania). W jego ramach Krajowe Centrum ds. AIDS wraz z 28 innymi instytucjami oraz organizacjami z Serbii oraz z 15 państw UE: (Chorwacja, Dania, Estonia, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Wielka Brytania) uczestniczą we wspólnej pracy prowadzonej na rzecz integrowania strategii z zakresu profilaktyki, testowania i leczenia HIV, wzw, gruźlicy oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową (ang. Joint Action on integrating prevention, testing and link to care strategies across HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe – INTEGRATE – HP-JA-2016). Pod uwagę bierze się te cztery jednostki chorobowe z uwagi na: podobną drogę transmisji, a  w przypadku gruźlicy z uwagi na koinfekcyjność i częste jej występowanie wśród populacji kluczowych.
Projekt INTEGRATE stanowi pochodną projektów wcześniejszych: COBATEST, Quality Action, OptTEST, Euro, HA-REACT, HEPCARE. Prowadzenie działań w ramach projektu zostało zaplanowane na lata 2017-2020.
Cel główny projektu INTEGRATE: zwiększenie liczby wczesnych diagnoz HIV/wzw/gruźlicy/zakażeń przenoszonych droga płciową oraz objęcie pacjentów działaniami profilaktycznymi, leczniczymi i opiekuńczym, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów wywodzących się z populacji kluczowych o utrudnionym dostępie do świadczeń służby zdrowia. Głównym zadaniem projektu INTEGRATE będzie wykonanie oceny pracy narzędzi stosowanych przy diagnostyce jednej jednostki chorobowej (HIV) oraz włączaniu pacjentów HIV+ do systemu służby zdrowia mogą sprawdzić w przypadku pozostałych jednostek chorobowych (wzw, TB oraz STI).
Krajowe Centrum ds. AIDS, uczestniczy jako partner wiodący w trzech pakietach roboczych projektu, w tym w pakiecie WP8, jako jego wicelider:
1.  Pakiet 5 (WP5): Integrating testing and linkage to care of STIs/HIV/HCV/TB – Integracja testowania oraz włączania zdiagnozowanych pacjentów STIs/HIV/HCV/TB do systemu służby zdrowia.
2.  Pakiet 6 (WP6): Monitoring and evaluation to HIV, HCV and STIs testing and linkage to care – Monitoring i ewaluacja testowania w kierunku HIV, HCV oraz STIs oraz włączanie zdiagnozowanych pacjentów do system służby zdrowia.
3.  Pakiet 8 (WP8): Capacity building – Budowanie kompetencji.
W ramach pakietów WP 5 i WP6, planowany jest udział Krajowego Centrum ds. AIDS (wspólnie z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH) w działaniach pilotażowych, wspierających prace nad wykrywalnością HIV poprzez testowanie, wzw, gruźlicy i zakażeń przenoszonych drogą płciową w ramach Europejskiego Tygodnia Testowania, jak również mających na celu wzrost wykorzystania narzędzi służących testowaniu, a następnie utrzymaniu pacjenta w leczeniu przez placówki udzielające świadczeń medycznych.
W ramach pakietu WP8 planowane jest zorganizowanie trzech spotkań regionalnych: w Polsce, we Włoszech oraz Estonii, wykorzystujących narzędzia i tematy wypracowane w ramach pozostałych pakietów roboczych programu INTEGRATE.
Łączny budżet projektu to 2,4 miliony Euro, a ten przyznany na działania realizowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach Programu INTEGRATE wynosi 69 089,90 EUR, co stanowi równowartość około 290 000 złotych PLN, po przeliczeniu według kursu (1 EUR=4,2 PLN).
Warunkiem uczestnictwa w programie Joint Action było posiadanie środków finansowych na tzw. wkładu własnego. Państwa UE, w których dochód na głowę mieszkańca wynosi poniżej 90% średniej unijnej (np. Polska) mają prawo do dofinansowania działań z Komisji Europejskiej w wysokości do 80% (kryterium: exceptional utility).
Kraje biorące udział w projekcie INTEGRATE:

Pakiety robocze:
1)  Koordynacja – RegionH/CHIP (Dania)
2)  Promowanie wyników projektu (dissemination) – CERTH (Grecja) – platforma wiedzy oraz konferencja HepHIV 2019 w Rumunii w ramach prezydencji tego kraju.
3)  Monitoring i ewaluacja – IPMN (Rumunia), PHE (Wielka Brytania)
4) Rozwój strategii oraz sustainability – ARCIGAY (Włochy), TAI (Estonia) – kwestionariusz dot. doświadczeń pacjentów, przegląd rekomendacji o szczeblu krajowym, włączenie ich do innych dokumentów przewodnich. Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju dla projektu oraz umożliwienie integracji jego pochodnych do programów krajowych oraz planów działania poprzez opracowanie przewodników dla poszczególnych krajów oraz na rzecz działań prowadzonych przez interesariuszy na poziomie krajowym.
5)  Integracja testowania oraz włączania zdiagnozowanych pacjentów STIs/HIV/HCV/TB do systemu służby zdrowia – RegionH/CHIP (Dania), PHE (Wielka Brytania) – rozbudowa narzędzi pomocnych przy prowadzeniu zintegrowanego testowania na bazie wyników projektu OptTEST przy wykorzystaniu działań prowadzonych w czasie Europejskiego Tygodnia Testowania.
6)  Monitoring testowania w kierunku HIV, wzw oraz  STIs oraz włączanie zdiagnozowanych pacjentów do systemu służby zdrowia –– ICO (Hiszpania), NIJZ (Słowenia) – podniesienie poziomu systemów monitoringu, łączenie ich z systemami nadzoru (ECDC, WHO, poziomy krajowe). Prowadzenie działań w porozumieniu z pakietem 5 oraz na bazie wyników projektów EuroHIVEdat oraz OptTEST.
7)  Podniesienie poziomu stosowania narzędzi ICT oraz zwiększenie częstotliwości powiadomień partnera w ramach wdrażania profilaktyki skojarzonej – UCD (Irlandia), LILA MILANO (Włochy) – testowanie połączone z profilaktyką oraz powiadamianiem partnera, udział ekspertów z WHO. Podniesienie poziomu komunikacji dot. profilaktyki skojarzonej (połączenie działań z pakietem roboczym 5 dot. testowania) jak również powiadomienia partnera. Bliska współpraca z WHO w celu zapewnienia synergii ze strategią WHO.
8)  Budowanie kompetencji – FVM (Włochy), NAC (Polska) – kwestionariusz dot. potrzeb szkoleniowych – tak jak pakiet roboczy 4 jest pakietem przekrojowym projektu – identyfikacja potrzeb szkoleniowych – trzy warsztaty regionalne (Polska, Włochy oraz Estonia w połączeniu z konferencją HepHIV podczas prezydencji tego kraju).

Projekt INTEGRATE ma ambicję włączania w swe działania nowe kraje oraz nowych partnerów w celu zapewnienia synergii oraz długofalowości rezultatów.

 
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Projekty

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Wydarzenia

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Wydarzenia

Współpraca z zagranicą stanowi od lat ważny element działalności Krajowego Centrum ds. AIDS. W związku z przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej, szczególnie dużą rolę w pracach Centrum odgrywają programy europejskie realizowane w obszarze profilaktyki HIV/AIDS (w tym infekcji powiązanych z HIV) oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Wśród nich: programy Joint Action, nakierowane na podnoszenie jakości profilaktyki HIV/AIDS oraz programy realizowane w ramach Partnerstwa Północnego Wymiaru w Dziedzinie Zdrowia i Opieki Społecznej. Centrum bierze także udział w projektach adresowanych do wybranych populacji na terenie Europy m.in. COBATEST oraz w programie wczesnej diagnostyki i leczenia EURO HIV EDAT. Realizuje także projekty szkoleniowe, w ramach polskiej pomocy rozwojowej. Krajowe Centrum na bieżąco współpracuje z organizacjami międzynarodowymi ds. zdrowia, takimi jak: WHO, UNAIDS, DG SANCO, ECDC. Od roku 1998 (z przerwami) Polska jest członkiem Rady Programowej UNAIDS (PCB UNAIDS). Krajowe Centrum uczestniczy także w szeregu projektów realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz w wymianie doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk w oparciu o wiedzę i dane naukowe.

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Międzynarodowe seminarium w ramach programu HA-REACT

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Wydarzenia

Międzynarodowe seminarium w ramach programu HA-REACT 7-9.03.2017

Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej w Polsce, zorganizowały  dwa międzynarodowe spotkania nt. opieki zdrowotnej, w tym leczenia substytucyjnego w zakładach penitencjarnych, w kontekście osób stosujących środki odurzające oraz osób zakażonych HIV i infekcjami powiązanymi. Seminarium odbyło się w dniach w dniach 7-9 marca 2017 w Warszawie, a warsztaty szkoleniowe w dniach 13-16 listopada w Popowie. Spotkania organizowane są w ramach Trzeciego Programu Działań Unii Europejskiej w Dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020, wspólnych działań na rzecz zapobiegania HIV i koinfekcjom HIV oraz redukcji szkód – Joint Action Programme: HIV and co-infection prevention and harm reduction (HA-REACT).

W spotkaniach brali udział eksperci i decydenci z Polski, Niemiec, Czech, Luksemburga, Węgier, Litwy, Łotwy i Grecji, którzy są odpowiedzialni za planowanie i wdrażanie programów leczenia oraz redukcję szkód w zakładach penitencjarnych w swoich krajach.

Ww. osiem państw jest uczestnikami pakietu szóstego programu HA-REACT pt.: Redukcja szkód i kontynuowanie programu leczenia w więzieniach (Harm reduction and continuity of care in prisons).

Celem projektu jest nakreślenie ogólnego obrazu leczenia substytucyjnego oraz działań powiązanych z redukcją szkód w zakładach karnych w państwach uczestniczących w projekcie, w kontekście uregulowań międzynarodowych (WHO, UNODC, UNAIDS, UE) oraz krajowych, a także przygotowanie wkładu merytorycznego do programu szkoleń dla pracowników medycznych i socjalnych europejskich służ więziennych, w tym służby więziennej w Polsce.  Docelowo, szkolenia mają ułatwić świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie leczenia substytucyjnego (OST) oraz redukcji szkód w zakładach penitencjarnych oraz pomóc w zapewnieniu ciągłości leczenia skazanych, uzależnionych od narkotyków, żyjących z HIV/AIDS lub cierpiących na koinfekcje HIV, w tym: HBV, HCV, gruźlicę i choroby przenoszone drogą płciową.

 

Pełną informację na temat programu HA-REACT można uzyskać pod adresem:

http://www.hareact.eu/en

                     

 

 

 

wprowadzono: 03.03.2017

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Wyzwania i szanse w dostępie do leków zakupionych w ramach zamówień publicznych w Regionie WHO Europa

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Wyzwania i szanse w dostępie do leków zakupionych w ramach zamówień publicznych w Regionie WHO Europa

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raport UNAIDS 2016

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raport UNAIDS 2016

 

wprowadzono: 08.12.2016

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Zakończenie projektu Quality Action. Konferencja podsumowująca 26-27 stycznia 2016.

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

Zakończenie projektu Quality Action. Konferencja podsumowująca 26-27 stycznia 2016.

 W dniach 26 – 27 stycznia 2016 roku na konferencji w Berlinie uroczyście podsumowano dokonania projektu Quality Action współfinansowanego przez Komisję Europejską
(wspólne działanie rządów państw UE oraz KE na rzecz podniesienia jakości programów i projektów profilaktycznych HIV/AIDS). Koordynatorem projektu prowadzonego w latach 2013-2016 było niemiecke BZgA – Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej. W ramach realizowanych pakietów roboczych opracowano pięć praktycznych narzędzi (QIP,  PQD, Succeed, PIQA, Shift) pomocnych przy wykonywaniu analizy jakości proponowanych lub już prowadzonych programów lub projektów o tematyce HIV/AIDS. Z narzędziami tymi
można się zapoznać poprzez oficjalną stronę projektu Quality Action:

http://www.qualityaction.eu/tools.php

Polskie tłumaczenie wybranych narzędzi będzie dostępne na stronie internetowej Krajowego Centrum w marcu 2016 roku. Zachęcamy do ich zastosowania!

 

 

 
 wprowadzono: 28.01.2016
 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Wspólne działania UE w ramach projektu HA-REACT

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca Międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

projekt HA-REACT

Wspólne działania Unii Europejskiej na rzecz zapobiegania HIV i ko-infekcjom oraz redukcji szkód (HA-REACT)

W dniach 14-15 stycznia 2016 roku w Wilnie, odbyło się spotkanie rozpoczynające program wspólnych działań Unii Europejskiej na rzecz zapobiegania HIV i ko-infekcjom oraz redukcji szkód (EU Joint Action on HIV and co-infection prevention and harm reduction). Nadrzędnym celem programu HA-REACT jest poprawa profilaktyki HIV i infekcji powiązanych, zwłaszcza gruźlicy (TB) i wirusowego zapalenia wątroby, wśród osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach (PWID). Trzyletni program został uruchomiony pod koniec 2015 roku i jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej (UE). HA-REACT realizuje 23 partnerów z 18 państw członkowskich UE, których wspomagają partnerzy współpracujący, wśród nich: Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Program wdrażany jest przede wszystkim w trzech państwach: na Litwie, Łotwie i na Węgrzech (tzw. państwa priorytetowe programu), zaś narzędzia oraz rekomendacje wypracowane w trakcie realizacji mają posłużyć wszystkim państwom członkowskim UE.

Cele cząstkowe programu HA-REACT:

  • znacząco przyczynić się do eliminacji HIV oraz do ograniczenia przypadków gruźlicy (TB) i wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród osób stosujących narkotyki w iniekcjach (PWID) w Unii Europejskiej do roku 2020. Cel ten jest zgodny z przedmiotowymi planami działań strategicznych Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia, UNAIDS oraz Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości;
  • pomóc tym państwom UE, w których występują ograniczenia w prowadzeniu skutecznych i opartych na dowodach naukowych działań zapobiegawczych lub gdy działania te nie są wdrażane na odpowiednio szeroką skalę;
  • zachęcić wszystkie państwa członkowskie UE do realizowania kompleksowych i wysokiej jakości programów redukcji szkód, będących istotnym elementem strategii poprawy profilaktyki i leczenia HIV, gruźlicy i wirusowego zapalenia wątroby.

Działania realizowane w ramach poszczególnych pakietów roboczych HA-REACT, będą skoncentrowane wokół tematu zwiększania dostępności testów w kierunku HIV, gruźlicy i wirusowego zapalenia wątroby dla osób przyjmujących narkotyki w iniekcjach, włączenia tychże osób do systemu służby zdrowia, pokonywania barier, uniemożliwiających zwiększanie zasięgu programów redukcji szkód oraz poprawy tychże programów, poprawy świadczeń zdrowotnych w zakładach penitencjarnych, a także promowania opieki zdrowotnej nakierowanej na PWID.

Budżet programu: 3.7 miliona EUR.

HA-REACT, koordynowany jest przez Narodowy Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej z Finlandii i prowadzony przez Komitet Sterujący, składający się z liderów poszczególnych pakietów roboczych.

Organizacje partnerskie programu, w tym Krajowe Centrum ds. AIDS, reprezentują następujące państwa UE: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia, Słowenia, Hiszpania.

Krajowe Centrum ds. AIDS, jako partner wiodący uczestniczy w dwóch pakietach roboczych:

Pakiet 6:  Harm reduction and continuity of care in prisons (WP6).

Pakiet 8:  Sustainability and long-term funding (WP8).

Link do oficjalnej strony projektu: www.hareact.eu

wprowadzono: 18.01.2016

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Raporty ECDC dot. HIV/AIDS oraz ZPDP

TELEFONY ZAUFANIA

HIV/AIDS

*czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 21.00

**Połączenie bezpłatne

Współpraca międzynarodowa

Print Friendly, PDF & Email

Raporty

Raporty ECDC dot. HIV/AIDS oraz ZPDP

 

Najnowsze raporty autorstwa ECDC dotyczące sytuacji HIV/AIDS oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową w Europie wśród populacji kluczowych takich jak: mężczyźni mający seks z mężczyznami, migranci, osoby stosujące środki odurzające w iniekcji, osoby osadzone w zakładach penitencjarnych, osoby sprzedające usługi seksualne dostępne są na stronie internetowej:

 

http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/hash/Pages/publications.aspx

 

 

 

wprowadzono: 07.12.2015

 

KRAJOWE CENTRUM DS. AIDS Agenda Ministra Zdrowia

Wszystkie prawa zastrzeżone 2017

więcej

Rozmiar czcionek
Wysoki kontrast